Procedura akredytacji międzynarodowej w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu została przeprowadzona dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Akredytacje zagraniczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - projektu, który ma na celu zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wsparcie finansowe procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia.