Zakup wyposażenia dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

W 2018 roku Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 000 zł na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                   


"Akredytacje zagraniczne” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

W dniu 21.05.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Akredytacje zagraniczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ma na celu zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wsparcie finansowe procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia.

Na realizację procedury uzyskiwania akredytacji zagranicznej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu środki finansowe w wysokości 79 088,10 zł, w tym ze środków budżetu Państwa w maksymalnej kwocie 12 432, 65 zł oraz za środków europejskich w maksymalnej kwocie 66 655, 45 zł.

Procedura akredytacyjna w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu zostanie przeprowadzona przez zespół międzynarodowych ekspertów instytucji akredytacyjnej MusiQuE - Music Quality Enhancement w dniach 17-19 marca 2019 r.

 

                         

 


Budowa sali muzyczno-dydaktycznej wraz z infrastrukturą Akademii Muzczynej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu - budynek E 

Realizacja w ramach projektu: Rozbudowa Akademii Muzycznej  we Wrocławiu – Budowa sali muzyczno–dydaktycznej wraz z infrastrukturą. POIS.11.03.00-00-028/09 w ramach działania 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013.

Realizacja inwestycji współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.