DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu kształci profesjonalnych artystów muzyków, dbając o wszechstronny rozwój studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia oraz oferując kształcenie w nowoczesnej formie i możliwie najwyższej jakości. Akademia, jako pierwsza uczelnia artystyczna w Polsce, uzyskała Międzynarodowy Certyfikat Akredytacji Instytucjonalnej nadany przez Zarząd Music Quality Enhancement. Akademia oferuje młodym adeptom sztuki muzycznej studia na siedmiu kierunkach, na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Kierunki studiów prowadzone są na wydziałach. Uczelnia prowadzi Szkołę Doktorską, która od 2019 roku zastąpiła studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie). W Akademii studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W uczelni funkcjonuje English Division, w ramach której możliwe jest odbycie studiów w języku angielskim. Akademia prowadzi Studium Pedagogiczne, w ramach którego studenci oraz absolwenci mogą uzyskać uprawnienia pedagogiczne. Absolwentom uczelnia zapewnia również możliwość dalszego kształcenia na studiach podyplomowych.
W każdym roku akademickim w uczelni prowadzonych jest szereg kursów mistrzowskich, dostępnych dla każdego zainteresowanego studenta i doktoranta. Absolwenci uczelni są znakomicie przygotowani do pracy artystycznej, naukowo-badawczej, popularyzatorskiej, kulturotwórczej, a w przypadku uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, także do pracy pedagogicznej.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest ważnym ośrodkiem badawczym i naukowym. Pracami badawczymi kierują w uczelni katedry i zakłady, skupiające nauczycieli akademickich poszczególnych specjalności. W Akademii regularnie odbywają się organizowane przez poszczególne katedry i zakłady konferencje, sesje, sympozja i seminaria naukowe. Akademia stanowi centrum badań nad różnorodnymi aspektami kultury muzycznej Śląska w perspektywie historycznej i współczesnej  (cykl konferencji Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej) oraz nad życiem i twórczością Karola Lipińskiego (cykl konferencji Karol Lipiński - życie, działalność, epoka); prowadzi prace naukowe z zakresu teorii muzyki (cykl konferencji Analiza dzieła muzycznego. Historia - theoria - praxis), cykl konferencji na temat kształcenia słuchu, muzykoterapii, pedagogiki muzycznej oraz wykonawstwa muzyki wokalnej (m.in.: Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej) i instrumentalnej (m.in.: Technika gry na instrumentach dętych). Materiały z konferencji ukazują się w publikowanych wydawnictwach monograficznych.

 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prowadzi niezwykle bogatą działalność artystyczną. Rocznie organizowanych jest blisko 500 imprez, wśród których znajdują się koncerty symfoniczne, kameralne, koncerty klas instrumentalnych i wokalnych, koncerty oratoryjno-kantatowe, koncerty chóralne, koncerty jazzowe, spektakle operowe oraz inne spektakle sceniczne, koncerty prezentujące dorobek kompozytorów związanych z uczelnią, a także audycje umuzykalniające dla dzieci. Akademia systematycznie organizuje festiwale muzyczne, m.in.: Międzynarodowy Festiwal Klarnetowy CLARIMANIA czy Festiwal Wyobraźni Muzycznej mYear oraz cykle koncertowe np. Estrada absolwentówKoncerty Dyplomantów. Najważniejszymi formacjami artystycznymi uczelni są: Akademicka Orkiestra Symfoniczna, Akademicka Orkiestra Kameralna, Awangardowa Orkiestra Akademii Muzycznej Sound Factory Orchestra, Akademicka Orkiestra Dęta, Akademicka Orkiestra Barokowa, Akademicki Chór Feichtinum, Chór im. Stanisława Krukowskiego, Chór Kameralny Senza Rigore oraz Big-Band. W Akademii działają także liczne zespoły kameralne. Szereg inicjatyw artystycznych realizowanych jest we współpracy z uczelniami zagranicznymi i krajowymi. Studenci chętnie angażują się w przeróżne przedsięwzięcia muzyczne, uczestnicząc w wykonaniach wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych, w warsztatach, kursach mistrzowskich, konkursach, ogólnopolskich i międzynarodowych. Miarą osiągnięć Akademii mogą być sukcesy jej studentów i absolwentów, stale zdobywających nagrody na liczących się konkursach muzycznych w kraju i za granicą.