Studia I stopnia może podjąć każda osoba, która ma świadectwo dojrzałości oraz legitymuje się wiedzą z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

Egzamin wstępny na studia I stopnia odbędzie się 21 czerwca 2018 r. 
Egzamin obejmuje:

  • sprawdzian z kształcenia słuchu (ustny) i harmonii (pisemny),
  • z gry na wybranym przez kandydata instrumencie lub ze śpiewu,
  • z wiedzy dotyczącej kierunku studiów
  • sprawdzian warunków manualno-głosowych, przeprowadzony pod kątem predyspozycji do pracy dyrygenckiej i pracy głosem.