Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia I stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

KURS PRZYGOTOWAWCZY
dla kandydatów na studia I stopnia
na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej organizuje kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia. Na kurs może zgłosić się każdy, kto chciałby dobrze przygotować się do egzaminu wstępnego na studia na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Egzamin wstępny na studia I stopnia w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się 24 czerwca 2019 roku. Egzamin wstępny będzie obejmował: sprawdzian z kształcenia słuchu (ustny), harmonii (pisemny) i gry na wybranym przez kandydata instrumencie lub ze śpiewu oraz sprawdzian warunków manualno-głosowych przeprowadzony pod kątem predyspozycji do nauki dyrygowania i wiedzy dotyczącej kierunku studiów. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Aby przystąpić do egzaminu wstępnego, trzeba legitymować się świadectwem dojrzałości oraz wiedzą z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

Kurs oferuje zajęcia przygotowawcze w zakresie dwóch przedmiotów egzaminacyjnych:

  • kształcenie słuchu
  • harmonia

     

Czas i miejsce

Kurs będzie obejmował 20 godzin lekcyjnych: 

  • 10 godzin zajęć z kształcenia słuchu
  • 10 godzin zajęć z harmonii

Przewiduje się przeprowadzenie zajęć w pięciu blokach 4-godzinnych (po 2 godziny lekcyjne), w soboty w dniach: 16, 30 marca, 6, 13, 21 i 27 kwietnia 2019 r. w godzinach od 11.00 do 14.30.

Zajęcia będą się odbywać w grupach od 6 do 11 osób w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław w salach: 114 A (I piętro) – kształcenie słuchu i 101B (I piętro) – harmonia.Program kursu

Ramowy program zajęć z kształcenia słuchu:

Ćwiczenia w zakresie słuchowego rozpoznawania interwałów melodycznych i harmo-nicznych, akordów (ze szczególnym uwzględnieniem różnych odmian dominanty, akordu neapolitańskiego i innych akordów charakterystycznych) oraz kadencji; czytanie nut głosem; ćwiczenia w realizowaniu przebiegów rytmicznych (tataizacja).

Ramowy program zajęć z harmonii:

Funkcje główne i poboczne; zasady łączenia akordów; zboczenia modulacyjne; dźwięki obce; zasady harmonizowania sopranu z uwzględnieniem wymienionych zagadnień; ćwiczenia z zakresu harmonizowania sopranu.

Szczegółowy rozkład materiału uzależniony będzie od potrzeb uczestników.

Zajęcia prowadzić będą pedagodzy wydziału:
dr hab. Ewa Grygar, prof. AM (kształcenie słuchu)
st. wykł. Dorota Kanafa (harmonia).Wymagania wstępne

Od kandydatów nie oczekuje się spełnienia żadnych wstępnych wymagań co do poziomu ich przygotowania. Kandydaci powinni jednak być świadomi faktu, że zgodnie z zasadami rekrutacji na studia na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego na egzaminie wstępnym  wymagane będą wiadomości z zakresu szkoły muzycznej II stopnia, co oznacza, że kurs przygotowawczy z kształcenia słuchu i harmonii nie będzie obejmował treści elementarnych w tych dziedzinach.

Warunkiem zakwalifikowania na kurs będzie zaakceptowanie przez uczestnika Regulaminu kursu, dostępnego tutaj.Koszt

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 480 zł. Opłatę wnosi się po zakwalifikowaniu na kurs (zob. punkt: zgłoszenia).

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu nie zwraca wniesionej opłaty za uczestnictwo w kursie przygotowawczym.Zgłoszenia

Formularz zgłoszenia znajduje się tutaj.
W celu uczestniczenia w kursie należy w terminie do 10 marca 2019 r. przesłać zgłoszenie w formie:

papierowej (z własnoręcznym podpisem) na adres:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
Dział Nauczania - Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
pl. Jana Pawła II nr 2
50-043 Wrocław

i elektronicznej na adres:

wydzial4@amuz.wroc.pl

Rekrutacja na kurs nastąpi zgodnie z następującym harmonogramem:

do 16.03.2019 – kandydaci przesyłają wypełniony formularz w formie elektronicznej oraz  papierowej na adresy podane powyżej;

do 12.03.2019 – kandydaci otrzymują drogą mailową potwierdzenie zakwalifikowania na kurs;

do 14.03.2019 – zakwalifikowani kandydaci dokonują wpłaty kwoty 480 PLN na konto Akademii;

Dane do przelewu:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
pl. Jana Pawła II nr 2
50-043 Wrocław
Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

           16.03.2019 – pierwsze zajęcia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

           O zakwalifikowaniu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń.Kontakt

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 71 310 05 12, drogą mailową pod adresem: wydzial4@amuz.wroc.pl lub osobiście w Dziale Nauczania Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, 50-043 Wrocław, pl. Jana Pawła II nr 2, pok. 1, w dni robocze w godz. 11.00-14.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pliki do pobrania