DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA WYDZIALE EDUKACJI MUZYCZNEJ, CHÓRALISTYKI i MUZYKI KOŚCIELNEJ?

Wydział: kształci studentów w trzech zakresach: 

           - edukacja muzyczna

Zakres edukacja muzyczna ukierunkowana jest na kształcenie kadry pedagogicznej dla potrzeb różnych poziomów edukacji ogólnej (na studiach I stopnia – przedszkoli i szkół podstawowych; na studiach II stopnia –ponadpodstawowych) i muzycznej (szkół muzycznych I stopnia) oraz dla różnych placówek artystycznych w zakresie wszelkiego typu zajęć umuzykalniających prowadzonych w ruchu amatorskim.

           - prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych

Zakres prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych przygotowuje dyrygentów z kwalifikacjami do kierowania zespołami o różnych obsadach (na studiach I stopnia – zespołami w szkolnictwie ogólnym i muzycznym I stopnia oraz w ruchu amatorskim; na studiach II stopnia – także w szkolnictwie muzycznym II stopnia oraz w zespołach zawodowych).

          - muzyka kościelna

Zakres muzyka kościelna umożliwia zdobycie wykształcenia muzyczno-liturgicznego. Przygotowuje do zawodu organisty – muzyka kościelnego, w tym do wykonywania organowego akompaniamentu liturgicznego i akompaniamentu do pieśni kościelnej, a także do pełnienia funkcji kantora i psałterzysty, do prowadzenia chórów, scholi i zespołów wokalno-instrumentalnych dla potrzeb życia parafii oraz do pracy o charakterze edukacyjnym (na studiach I stopnia – do edukacji dzieci i młodzieży w zakresie muzyki kościelnej; na studiach II stopnia – także w szkołach organistowskich).

umożliwia rozwijanie talentów muzycznych w ramach zajęć dydaktycznych i działalności artystycznej, a także warsztatów prowadzonych przez zapraszanych z Polski i zagranicy specjalistów,
 

zapewnia udział w ciekawych projektach muzycznych we Wrocławiu, w Polsce i za granicą, m.in. w wykonaniach wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych,
 

oferuje przygotowanie pedagogiczne (psychologia, pedagogika, zajęcia metodyczne),
 

wyzwala kreatywność i umożliwia integrację studentów w ramach przynależności do kół artystyczno-naukowych i Samorządu Studenckiego.


TOK STUDIÓW
Kierunek prowadzi studia stacjonarne: trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) i dwuletnie studia II stopnia (magisterskie). Przedmioty kierunkowe to kształcenie słuchu oraz – w zależności od specjalności: dyrygowanie, metodyka edukacji muzycznej i akompaniament liturgiczny z improwizacją. Obok zajęć ściśle związanych z danym zakresem plan studiów obejmuje m.in. lektoraty z języka obcego, przedmioty ogólnohumanistyczne i dotyczące marketingu. Bardzo ważnym nurtem są praktyki w placówkach edukacyjnych oraz zespołach muzycznych. Studenci uczęszczają na zajęcia zbiorowe bądź prowadzone indywidualnie lub w niewielkich grupach. Szczegółowe plany studiów i sylabusy poszczególnych przedmiotów dostępne są na naszej stronie internetowej: http://amuz.wroc.pl/wydzial-edukacji-muzycznej-choralistyki-i-muzyki-koscielnej-123


PO STUDIACH
Wydział umożliwia zdobycie kwalifikacji do podjęcia ciekawej pracy:
- dyrygenta chóru lub zespołu instrumentalnego bądź wokalno-instrumentalnego,
- pedagoga w szkolnictwie ogólnokształcącym lub muzycznym,
- instruktora prowadzącego zajęcia muzyczne z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi,
- muzyka kościelnego – organisty i prowadzącego scholę,
- popularyzatora muzyki i animatora życia muzycznego.

Absolwenci kierunku znajdują miejsca pracy:
- w instytucjach kultury,
- w szkołach ogólnokształcących i muzycznych oraz innych placówkach edukacyjnych,
- w zawodowych chórach i zespołach wokalnych,
- w mediach – prasie, radiu, telewizji,
- w kościołach i instytucjach kościelnych.


EGZAMIN WSTĘPNY
Studia I stopnia może podjąć każda osoba, która ma świadectwo dojrzałości oraz legitymuje się wiedzą z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

Egzamin wstępny na studia I stopnia odbędzie się 21 czerwca 2018 r. 
Egzamin obejmuje:

  • sprawdzian z kształcenia słuchu (ustny) i harmonii (pisemny),
  • z gry na wybranym przez kandydata instrumencie lub ze śpiewu,
  • z wiedzy dotyczącej kierunku studiów

Sprawdzian warunków manualno-głosowych przeprowadzany jest pod kątem predyspozycji do pracy dyrygenckiej i pracy głosem.