Biblioteka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu służy edukacji i wspiera badania naukowe w Akademii oraz zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o sztuce muzycznej. Podstawę zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej stanowią wydawnictwa nutowe oraz  książki dotyczące szeroko pojętej nauki o muzyce: historii muzyki powszechnej i polskiej, teorii muzyki, estetyki, psychologii i socjologii muzyki, etnomuzykologii, a także z zakresu kultury i sztuki Wrocławia oraz regionu dolnośląskiego. 

W Bibliotece gromadzi się rówież specjalistyczne czasopisma muzyczne o charakterze naukowym wydawane w Polsce i za granicą, jak również czasopisma popularnonaukowe. Biblioteka posiada w swych zbiorach 151 tytułów czasopism muzycznych i niemuzycznych. Obecnie stała prenumerata obejmuje 38 tytułów czasopism, w tym 14 tytułów czasopism importowanych. Ogółem zbiory Biblioteki liczą 120.608 woluminów, w tym 93.753 wol. nut (wraz z głosami),13.959 wol. książek, 2.046 wol. czasopism, 2400 wol. prac magisterskich, 39 wol. prac doktorskich, 2 prace licencjackie oraz 8.409 dokumentów archiwalnych dotyczących działalności artystycznej pracowników i studentów uczelni oraz życia muzycznego Wrocławia.

Książki i czasopisma o tematyce pozamuzycznej gromadzone są przez Bibliotekę w zakresie niezbędnym dla potrzeb badań naukowych i dydaktyki. 

Kompletowana jest także dokumentacja działalności artystycznej Akademii w postaci wycinków prasowych, afiszy, plakatów i programów koncertowych. Organizowane są także  wystawy tematyczne w ramach konferencji i sesji naukowych oraz prezentujące zbiory biblioteczne.

W Bibliotece funkcjonuje Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB M 21, który umożliwia katalogowanie druków zwartych, druków ciągłych, druków muzycznych i dokumentów dźwiękowych oraz udostępnianie zbiorów online. Biblioteka Główna AMKL od 2008 r. pobiera rekordy bibliograficzne z bazy NUKAT. Rekordy bibliograficzne wszystkich książek zgromadzonych w Bibliotece są już wprowadzone do katalogu komputerowego, wciąż trwają prace nad uzupełnianiem bazy druków muzycznych i czasopism. Dorobek naukowy i artystyczny nauczycieli akademickich jest rejestrowany w programie PROMAX-Bibliografia.

Od 2006 roku Biblioteka należy do Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (DBC). Jej celem jest współpraca bibliotek naszego regionu w zakresie digitalizacji i udostępniania sieciowego zbiorów bibliotecznych. 

W 2015 r. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zrealizowała zadanie pod nazwą pn. "Przebudowa i remont infrastruktury Akademii Muzycznej we Wrocławiu". W ramach zadania przeprowadzono modernizację pomieszczeń Biblioteki, w celu zapewnienia optymalnych warunków kształcenia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.