Opublikowane zostały zasady określające sposób funkcjonowania Uczelni, w tym tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zasady korzystania z infrastruktury AMKL w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r. - Zarządzenie Nr 73/2020 JM Rektora.

Zgodnie z Zarządzeniem w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r. zajęcia dydaktyczne w Akademii odbywają się w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem, że w siedzibie Akademii mogą odbywać się:

  1. zajęcia indywidualne z udziałem prowadzącego zajęcia i uczestnika, a w przypadku zajęć w zakresie przedmiotu kierunkowego również z udziałem pianisty lub pianistów;
  2. zajęcia grupowe w grupach do 6 osób wraz z prowadzącym zajęcia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dziekana właściwego Wydziału, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki może wydać zgodę na przeprowadzanie w siedzibie Akademii:

  • zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia,

innych niż zajęcia, o których mowa w pkt. 1-2.

Dostęp do sal Akademii dla celów ćwiczeniowych jest możliwy po uprzednim zarezerwowaniu sali w systemie Opticamp i z zachowaniem co najmniej 15 minutowej przerwy pomiędzy kolejnymi udostępnieniami.

W okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r. Biblioteka Akademii prowadzi usługi wypożyczeń na niezmienionych zasadach.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia!