• Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go Radzie Dyscypliny Sztuki Muzyczne w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.
     
  • W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.
     
  • Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w trakcie czwartego semestru kształcenia. 
     
  • Wytyczne do przygotowania indywidualnego planu badawczego zostały zatwierdzone przez Radę Dyscypliny Sztuki Muzyczne.