Szanowni Państwo,

opublikowane zostały zasady określające sposób funkcjonowania Uczelni, w tym tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zasady korzystania z infrastruktury AMKL w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 22 lutego do 18 kwietnia 2021 r. - Zarządzenie Nr 8/2021 JM Rektora.

Zachęcamy również do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 74/2020 JM Rektora oraz Zarządzeniem nr 5/2021 JM Rektora dotyczącymi zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia prowadzonych w roku akademickim 2020/2021 w AMKL.

 


 


Szanowni Państwo,

opublikowane zostały zasady określające sposób funkcjonowania Uczelni, w tym tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zasady korzystania z infrastruktury AMKL w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r. - Zarządzenie Nr 73/2020 JM Rektora.

Zgodnie z Zarządzeniem w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r. zajęcia dydaktyczne w Akademii odbywają się w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem, że w siedzibie Akademii mogą odbywać się:

  • zajęcia indywidualne z udziałem prowadzącego zajęcia i uczestnika, a w przypadku zajęć w zakresie przedmiotu kierunkowego również z udziałem pianisty lub pianistów;
  • zajęcia grupowe w grupach do 6 osób wraz z prowadzącym zajęcia.
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dziekana właściwego Wydziału, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki może wydać zgodę na przeprowadzanie w siedzibie Akademii:
  • zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
  • innych niż zajęcia, o których mowa w pkt. 1-2.

Dostęp do sal Akademii dla celów ćwiczeniowych jest możliwy po uprzednim zarezerwowaniu sali w systemie Opticamp i z zachowaniem co najmniej 15 minutowej przerwy pomiędzy kolejnymi udostępnieniami.

W okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r. Biblioteka Akademii prowadzi usługi wypożyczeń na niezmienionych zasadach.

Zachęcamy również do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 74/2020 JM Rektora oraz Zarządzeniem nr 5/2021 JM Rektora dotyczącymi zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia prowadzonych w  roku akademickim 2020/2021 w AMKL.

 


Drodzy Studenci i Doktoranci! Z radością informujemy, że od 23 listopada br. udostępnione zostaną wszystkim studentom, doktorantom oraz uczestnikom innych form kształcenia sale w obiektach AMKL dla pracy własnej (ćwiczenie). Dbając o zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa epidemicznego sale udostępniane będą w systemie rotacyjnym, a także regularnie dezynfekowane. Wszystkich studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia prosimy uprzejmie o niezawodne przestrzeganie obowiązujących wytycznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szczegółowe zasady korzystania z sal, w tym rezerwacji, podane będą w wiadomościach przesłanych pocztą elektroniczną.