WARUNKI PRZYJĘĆ I EGZAMIN WSTĘPNY
 STUDIA I STOPNIA - LICENCJACKIE (3-letnie)

Wymagane wyniki egzaminu maturalnego na studiach I stopnia dla kandydatów:
 • z „nową maturą”:
  uzyskanie co najmniej 30% punktów z części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego na świadectwie dojrzałości
 • ze „starą maturą”:
  uzyskanie co najmniej oceny „dopuszczający” lub „mierny” z części pisemnej z języka polskiego na świadectwie dojrzałości
 • z dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez organizację Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie: uzyskanie co najmniej 24 punktów na dyplomie IB.
O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się również kandydaci, którzy legitymują się świadectwem uzyskanym poza granicami RP, nostryfikowanym lub uznanym za równorzędne ze świadectwem wydanym w Polsce, zgodni z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 

Kierunek: Muzyka kościelna (studia stacjonarne)
 

- wiadomości w zakresie szkoły muzycznej II stopnia
- konkursowy egzamin wstępny – nagrania audio-wideo
 

 • wykonanie programu na organach lub fortepianie (instrument do wyboru, w obu przypadkach obowiązuje wykonanie co najmniej dwóch utworów, w tym formy polifonicznej – czas prezentacji 10-20 minut)
 • prezentacja przygotowanego akompaniamentu do wybranej przez kandydata pieśni prezentacja dyspozycji głosowych (wykonanie pieśni lub śpiewu chorałowego)
 • autoprezentacja (wypowiedź kandydata – od 2 do 3 minut uwzględniająca motywację do podjęcia studiów na kierunku muzyka kościelna, dotychczasowe doświadczenia w zakresie muzyki liturgicznej - osiągnięcia lub ewentualne trudności, uzasadnienie koncepcji repertuaru egzaminacyjnego, w tym akompaniamentu)
Wymagane jest nagrywanie oddzielnie każdego elementu egzaminu (gra na organach/fortepianie, prezentacja akompaniamentu, dyspozycji głosowych, autoprezentacja).
 

⇒ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAGRAŃ AUDIO-VIDEO
 


 

WARUNKI PRZYJĘĆ I EGZAMIN WSTĘPNY
STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE (2-letnie)

Warunkiem rozpoczęcia studiów II stopnia na wszystkich kierunkach jest posiadanie dyplomu ukończenia dowolnego kierunku studiów wyższych, I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników egzaminu wstępnego o charakterze konkursowym.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się również kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym poza granicami RP, nostryfikowanym lub uznanym za równorzędny ze świadectwem wydanym w Polsce, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 

Kierunek: Muzyka kościelna (studia stacjonarne)
 
- konkursowy egzamin wstępny – nagrania audio-wideo
 
 • wykonanie programu na organach i prezentacja akompaniamentu liturgicznego
  - sonata J. S. Bacha (jedna część skrajna)
  - preludium i fuga (z wyłączeniem BWV 553-561) lub fantazja/toccata i fuga J. S. Bacha/ D. Buxtehudego
  - utwór dowolny z XIX-XXI w. (lub jego część)
 • prezentacja akompaniamentu do jednej zwrotki wybranej przez kandydata pieśni oraz improwizacji na jej temat (czas realizacji 4-6 minut, forma dowolna),
 • wypowiedź kandydata (od 3 do 5 minut) dotycząca kierunku studiów na temat:
  "Rola muzyka kościelnego w kreowaniu kultury muzycznej środowiska."
Wymagane jest nagrywanie oddzielnie każdego elementu egzaminu (egzamin z organów i akompaniamentu liturgicznego, wypowiedź kandydata).

 

⇒ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAGRAŃ AUDIO-VIDEO