OPŁATA REKRUTACYJNA - 150 zł


Opłata rekrutacyjna uiszczana jest za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi: 150,00 zł.
To opłata bezzwrotna i dotyczy jednego kierunku studiów. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na dwa kierunki, opłatę należy wnieść dwukrotnie z zaznaczeniem, jakiego kierunku każda z nich dotyczy.
Wysokość opłaty rekrutacyjnej nie jest zależna od wyników przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

Wpłaty za postępowanie rekrutacyjne należy dokonać przelewem na konto uczelni:

Santander Bank Polska S.A. I Oddział we Wrocławiu
Nr konta: 40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata rekrutacyjna” oraz imię i nazwisko kandydata
(w przypadku wyboru dwóch kierunków studiów, należy w tytule wpłaty zaznaczyć, którego kierunku opłata dotyczy)

lub osobiście w Kasie Akademii:

pl. Jana Pawła II nr 2
​Budynek A, pok. 020 A

poniedziałek–piątek, w godz. 11.00–14.00

Dowód wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów rekrutacyjnych.OPŁATY ZA STUDIA


Wszystkie kierunki studiów stacjonarnych I i II stopnia, poza English Division, są bezpłatne dla polskich obywateli oraz dla cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np. obywateli UE czy osób z Kartą Polaka).

Tabele opłat przedstawione poniżej dotyczą studiów prowadzonych w języku angielskim English Division, a także opłat dla cudzoziemców, którzy podejmują naukę na zasadach odpłatności za studia.

  1. Opłaty za prowadzenie studiów stacjonarnych w języku angielskim English Division dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 (kalkulacja kosztów przy liczebności grupy: 5 studentów):

 

Kierunek studiów „English Division”

Poziom studiów

Opłata za 1 semestr

(zł)

Instrumentalistyka (Instrumental Studies)

I stopnia

65 370

II stopnia

57 303

Jazz i Muzyka Estradowa (Jazz and Stage Music)

I stopnia

25 476

II stopnia

28 212

Wokalistyka (Vocal Studies)

I stopnia

72 463

II stopnia

69 679

 

 

  1. Opłaty za kształcenie cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności za studia w roku akademickim 2019/2020 na studiach I i II stopnia:

 

Kierunek studiów

Poziom studiów

Oplata za

1 semestr

(zł)

Kompozycja i Teoria Muzyki

I stopnia

20 473

II stopnia

18 463

Dyrygentura

I stopnia

48 259

II stopnia

42 043

Instrumentalistyka

I stopnia

19 954

II stopnia

18 321

Jazz i Muzyka Estradowa

I stopnia

15 782

II stopnia

11 609

Wokalistyka

I stopnia

35 205

II stopnia

26 359

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

I stopnia

33 804

II stopnia

21 927

 

Opłaty za studia podyplomowe oraz za kształcenie w ramach Studium Pedagogicznego zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym.