prof. dr hab. Anna Granat-Janki

prof. dr hab. Anna Granat-Janki studiowała teorię muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1976-1981). W 1985 roku, dzięki stypendium Rządu Francuskiego, przebywała w Paryżu, gdzie prowadziła badania nad twórczością Aleksandra Tansmana. W 1992 roku otrzymała tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie muzykologii w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w 2006 roku stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w specjalności teoria muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie, a w 2014 tytuł profesora sztuk muzycznych. Od 1981 roku wykłada w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie od 2006 do 2010 roku pełniła funkcję kierownika Zakładu Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, a od 2010 roku kierownika Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej. Organizowała cykliczne konferencje naukowe dotyczące analizy dzieła muzycznego, śląskiej kultury muzycznej oraz patrona Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Karola Lipińskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii i teorii muzyki XX wieku, twórczości kompozytorów polskich XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Aleksandra Tansmana i kompozytorów wrocławskich, a także historii kultury muzycznej powojennego Wrocławia. W swoim dorobku posiada dwie książki: "Forma w twórczości instrumentalnej Aleksandra Tansmana" i "Twórczość kompozytorów wrocławskich w latach 1945-2000", liczne artykuły w języku polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim oraz hasła w Encyklopedii muzycznej PWM i Encyklopedii Wrocławia. Brała udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą (Paryż, Los Angeles, Imatra, Rennes, Banská Štiavnica). Jest członkiem stowarzyszeń: Les Amis d'Alexandre Tansman, Związku Kompozytorów Polskich, Stowarzyszenia Artystycznego im. Ryszarda Bukowskiego. 

Prof. dr hab. Anna Granat-Janki (1957). She studied music theory at the State Higher School of Music in Wrocław (1976-1981). In 1985, thanks to a scholarship from the French government, she stayed in Paris where she conducted research on Alexander Tansman’s music. In 1992 she was granted the scientific title of Doctor of Philosophy in Musicology by the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, in 2006 the title of Doctor Habilitated in Music Art, specialty: Music Theory by Cracow Academy of Music, in 2014 the title of Professor in Music Art. Since 1981 she has been working in the Academy of Music in Wrocław, where from 2006 to 2010 she was the head of the Unit of the Silesian Musical Culture History and since 2010 she has been the head of the Chair of Music Theory and History of Silesian Musical Culture. She has organised a series of conferences on musical analysis, Silesian musical culture and the patron of the Academy of Music in Wrocław, Karol Lipiński. Her scientific interests focus on the history and theory of 20th century music, works of 20th century Polish composers, with a special emphasis on Alexander Tansman and Wrocław-based composers, and the history of music culture in the post-war Wrocław. She has published two books: Form in the instrumental works by Alexander Tansman and The works of Wrocław composers in the years 1945-2000, numerous articles and entries in the PWM Music Encyclopaedia and in the Encyclopaedia of Wrocław. She has participated in a number of scientific conferences both at home and abroad (Paris, Los Angeles, Imatra, Rennes, Banská Štiavnica). She is a member of various societies: Les Amis d’Alexandre Tansman, Polish Composers’ Union, Ryszard Bukowski Artistic Association.