Do studiowania na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
Akademii Muzycznej we Wrocławiu zapraszają pedagodzy, studenci i absolwenci!

 

 

"Krok po kroku, czyli... od młodzika do przewodnika"
 

♦  K O M P O Z Y C J A

 

♦  D Y R Y G E N T U R A

 

♦  T E O R I A  M U Z Y K I

 

♦  M U Z Y K O T E R A P I A