Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest w strukturze uczelni jednostką międzywydziałową, co oznacza, że prowadzi lektoraty dla studentów wszystkich wydziałów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) oraz studiów III stopnia (doktoranckich) i Szkoły Doktorskiej.

Lektoraty są zajęciami wynikającymi z planów studiów, a to oznacza, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Zadaniem lektoratu jest przygotowanie, ugruntowanie i poszerzenie umiejętności językowych studentów w zakresie ogólnym jak i języka specjalistycznego – terminologii muzycznej.

Funkcję kierownika Studium Języków Obcych pełni: st. wykł. Dorota Solarewicz.
Zatrudnieni w Studium lektorzy prowadzą następujące lektoraty:

na studiach stacjonarnych I stopnia:

  • st. wykł. Katarzyna Kamola-Łukasik – lektorat języka angielskiego,
  • st. wykł. Dorota Solarewicz – lektorat języka niemieckiego,
  • mgr Anna Karaś – lektorat języka włoskiego;

na studiach stacjonarnych II stopnia:

  • st. wykł. Dorota Solarewicz – lektorat języka niemieckiego,
  • mgr Ewa Skotnicka – lektorat języka angielskiego,
  • mgr Anna Karaś – lektorat języka włoskiego;

na studiach stacjonarnych III stopnia oraz w Szkole Doktorskiej:

  • st. wykł. Katarzyna Kamola-Łukasik – lektorat języka angielskiego,
  • st. wykł. Dorota Solarewicz – lektorat języka niemieckiego;

na studiach niestacjonarnych I i II stopnia:

  • mgr Małgorzata Róża Sawicka – lektorat języka angielskiego.

W ramach lektoratów prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, włoskiego i niemieckiego w grupach językowych na trzech poziomach zaawansowania:

- grupy dla początkujących
język niemiecki (studia stacjonarne I i II stopnia)
język włoski (studia stacjonarne I i II stopnia),

- grupy dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych
język angielski (studia stacjonarne I, II i III stopnia i niestacjonarne II stopnia oraz Szkoła Doktorska),
język niemiecki (studia stacjonarne I, II i III stopnia oraz Szkoła Doktorska)
język włoski (studia stacjonarne II stopnia).

Na studiach I stopnia lektorat kończy się na poziomie co najmniej B1, natomiast na studiach II stopnia na poziomie co najmniej B2.

Na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziałach: Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, Instrumentalnym i Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej studentów obowiązuje jeden lektorat z możliwością wyboru, a nauka trwa cztery semestry. Na Wydziale Wokalnym studentów obowiązują dwa lektoraty: lektorat języka włoskiego (sześć semestrów) i do wyboru lektorat języka angielskiego lub niemieckiego (cztery semestry). Każdy z lektoratów kończy się egzaminem końcowym.

Na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziałach: Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, Instrumentalnym, Wokalnym i Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej studentów obowiązuje jeden lektorat z możliwością wyboru, a nauka trwa dwa semestry. Każdy z lektoratów kończy się egzaminem końcowym.

Wybranego lektoratu nie można zmienić po pierwszym, drugim ani trzecim semestrze.

Studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia uczęszczają na lektorat języka angielskiego przez dwa semestry, po czym zdają egzamin końcowy.

Na studiach doktoranckich obowiązują dwa lektoraty: lektorat języka angielskiego oraz języka niemieckiego, każdy po dwa semestry, prowadzone tylko na poziomie grup zaawansowanych, również kończące się egzaminem.

W Szkole Doktorskiej obowiązuje lektorat języka nowożytnego i jest on prowadzony tylko na poziomie grupy zaawansowanej. Lektorat kończy się egzaminem końcowym.

Lektorzy prowadzą konsultacje językowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla pracowników uczelni, a także konsultacje dla studentów objętych indywidualną organizacją studiów. Ponadto uczestniczą jako egzaminatorzy w komisjach egzaminacyjnych na egzaminach ze znajomości wybranego języka obcego odbywających się w ramach przewodów doktorskich. W zakresie innych prac na rzecz uczelni pracownicy Studium wykonują tłumaczenia dla pracowników dydaktycznych i działów administracji.

Lektorzy systematycznie dokształcając się dokładają wszelkich starań, aby prowadzone przez nich zajęcia były merytoryczne, ciekawe, spełniały oczekiwania studentów oraz przygotowały ich do sprawnego stosowania nabytych umiejętności językowych w ich życiu zawodowym.