Tadeusz Strugała (1998)

   


Tadeusz Strugała (1998)

Jest wybitnym dyrygentem o ugrun­towanej międzynarodowej renomie, należącym do grona najświetniejszych absolwentów wrocławskiej Akademii Muzycznej. Urodził się w 1935 r. w Katowicach, gdzie ukończył Państwowe Liceum Muzyczne. Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu uzyskał w roku 1958 w klasie dyrygentury prof. Adama Kopy­cińskiego. Z uczelnią związany był do roku 1975, pro­wadząc m.in. klasę dyrygentury symfonicznej. Początki kariery dyrygenckiej Tadeusza Strugały się­gają roku 1960, kiedy rozpoczął pracę z Państwową Orkiestrą Symfoniczną w Opolu. Następnie był dyrekto­rem i kierownikiem artystycznym Państwowej Filhar­monii we Wrocławiu (1964-80), dyrektorem naczelnym i artystycznym Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach (1975-76), gene­ralnym dyrektorem muzycznym Prezydenckiej Orkie­stry Symfonicznej w Ankarze (1977-79 i 1984-86), współzałożycielem i dyrygentem Orkiestry Kameralnej ,,Leopoldinum" we Wrocławiu (1978), zastępcą dyrekto­ra artystycznego i stałym dyrygentem Orkiestry Filhar­monii Narodowej w Warszawie (1979-90), dyrektorem artystycznym i pierwszym dyrygentem Państwowej Filharmonii w Krakowie (1981-86), generalnym dyrekto­rem muzycznym Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Istambule (1989-90) oraz dyrektorem artystycznym i pierwszym dyrygentem Nowej Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie (1990-93). Od roku 1990 do chwili obecnej jest  gościnnym dyrygentem Praskiej Orkiestry Symfonicznej.

Tadeusz Strugała prowadził koncerty niemal we wszy­stkich krajach Europy, a także na innych kontynentach. Występował z wszystkimi ważniejszymi orkiestrami polskimi oraz z wieloma znakomitymi zespołami zagra­nicznymi, wśród których znajdują się: Orkiestra Symfo­niczna Radia Berlin, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Czeskiej, London Mozart Players, Orkiestra Symfoni­czna Radia Szwedzkiego, a także Yomiuri Nippon Symphony Orchestra z Tokio. Ma na swym koncie występy w tak słynnych salach koncerto­wych, jak : Queen Elizabeth Hall i Royal Festival Hall w Londynie, Opera House w Sydney, Gewandhaus w Lipsku czy sala Filharmonii Berlińskiej. Corocznie za­praszany jest na międzynarodowe festiwale muzyczne. Pod batutą Tadeusza Strugały występowała większość czołowych solistów polskich oraz wielu wybitnych so­listów zagranicznych, m.in. Maurice Andre, Victoria de los Angeles, Martha Argerich, Stefan Askenaze, Pierre Fournier, Ida Haendel, John Lill i Garrick Ohlsson.
 
Tadeusz Strugała dokonał licznych archiwalnych nagrań radiowych i telewizyjnych, a także nagrań dla polskich i zagranicznych  firm płytowych. Za osiągnięcia na tym polu zyskał najwyższe oceny brytyjskich i niemieckich specjalistycznych magazynów o tematyce fonograficz­nej. Nagranie lisztowskich poloników dokonane wraz z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej przyniosło dyry­gentowi Grand Prix du Disque Liszt w 1987 r.

Artysta ma w swym repertuarze dzieła kompozytorów wszystkich epok począwszy od baroku po współcze­sność. W pracy dyrygenckiej osiąga znakomite efekty, dbając o najwyższy poziom wykonawczy prowadzo­nych przez siebie orkiestr. Rezultaty jego działalności najlepiej ilustruje ogromna sympatia publiczności i muzyków oraz wielkie uznanie krytyki.  Strugała ujawnił swe zdolności również w działaniach organizatorskich. Od końca lat sześćdzie­siątych współtworzył takie wrocławskie festiwale, jak Festi­wal Polskiej Muzyki Współczesnej i Festiwal Muzyki Organowej i Klawesynowej. W latach 1975-85 był też dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. We Wrocławiu nazwisko Tadeusza Strugały utożsamiane jest przede wszystkim z Międzynarodowym Festiwalem "Wratis­lavia Cantans", który pod jego długoletnim  kierownic­twem (1969-96), przejętym w sukcesji po Andrzeju Mar­kowskim, zyskał rangę jednego z najbardziej prestiżo­wych wydarzeń muzycznych w Europie i stał się sym­bolem kultury muzycznej naszego miasta.

Za wielostronną działalność i wybitne osiągnięcia arty­styczne Tadeusz Strugała otrzymał wiele nagród i wy­różnień. W uznaniu wielkiego talentu i ogromnych zasług, jakie Tadeusz Strugała położył dla rozwoju kultury polskiej, a w szczególności dla kultury Wrocławia, Senat Aka­demii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu postano­wił przyznać swemu wybitnemu absolwentowi pierwszy w historii Uczelni tytuł doktora honoris causa. Uroczystość nadania tego honorowego tytułu miała miejsce w roku 1998, w którym to Uczelnia obchodziła Jubileusz 50-lecia działalności.