Kandydaci do Prezydium Samorządu Studentów AMKL:
1. Anna Gąciarz
2. Ewelina Szczęsna
3. Łukasz Czartowski
4. Zuzanna Klepacka

 

1. Anna Gąciarz

II rok studiów I stopnia
Wydział: Instrumentalny
Kierunek: Instrumentalistyka
Specjalność: Flet poprzeczny
Absolwentka studiów I stopnia z muzykoterapii

Nazywam się Anna Gąciarz, pochodzę z Tarnowa. We Wrocławiu mieszkam już 4 rok, ukończyłam studia I stopnia z muzykoterapii, a obecnie studiuje na Wydziale Instrumentalnym flet poprzeczny. Działam w dwóch kołach naukowych: Studenckim Kole Naukowym Muzykoterapii oraz Kole Artystyczno-Naukowym Instrumentów Dętych Drewnianych jako wiceprzewodnicząca. Na co dzień staram się być zorganizowana, obowiązkowa, wielozadaniowa. Dodatkowo spełniam się grając w różnych zespołach, projektach oraz prowadząc warsztaty z zakresu muzykoterapii.

Organizowałam wiele wydarzeń jeszcze w szkole średniej, pełniąc funkcję przewodniczącej klasy lub skarbnika. Na studiach angażuję się w Koncerty Kompozytorskie oraz koordynację projektów organizowanych przez koła naukowe, w których pełnię funkcje wiceprzewodniczącej.

Do Prezydium mogę wnieść uśmiech, ciepło swojej osoby oraz powiew świeżości. Traktuję moje obowiązki poważnie, jestem dobrze zorganizowana, profesjonalnie i rzetelnie podchodzę do powierzonych mi zadań i obowiązków. Jestem zawsze gotowa do niesienia pomocy rówieśnikom, odpisywania na wiadomości i odpowiadania na wszelkiego rodzaju pytania.

 

2. Ewelina Szczęsna

Wydział: Wokalny rok: II
Kierunek: Wokalistyka
Specjalność: wokalno-aktorska

Nazywam się Ewelina Szczęsna, pochodzę z Bolesławca, gdzie rozpoczęłam swoją artystyczną drogę i chciałabym być w Prezydium, bo lubię pomagać innym ludziom.

Od początku studiów aktywnie działam na rzecz środowiska studenckiego naszej Uczelni. Na pierwszym roku zostałam wybrana na starostę roku, odpowiadając m.in. za poprawny przepływ informacji pomiędzy studentami a pedagogami. W tym czasie zaczęłam zagłębiać się w strukturę Uczelni oraz jej organy - po roku postanowiłam spróbować swoich sił w wyborach do Rady Wydziału, w międzyczasie zostałam także wybrana do Samorządu Studenckiego AMKL. To było dla mnie ogromne wyróżnienie, ale zarazem wyzwanie, ponieważ praca w Prezydium Samorządu ma inną specyfikę od tej znanej mi dotychczas z posiedzeń Rady Wydziału.

Rok akademicki 2018/2019 obfitował w liczne wyjazdy, ponieważ rozpoczęłam swoją przygodę z komisją branżową Forum Studentów Uczelni Artystycznych. FSUA to organizacja zrzeszająca młodych samorządowców z 19 uczelni artystycznych w kraju, którzy pragną dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz pomagać sobie nawzajem w codziennych trudnościach przyszłych adeptów sztuki. Uczestniczyłam w wielu konferencjach oraz szkoleniach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, stale podnosząc swoje kompetencje w zakresie znajomości prawa, zarządzania projektami oraz organizacji życia akademickiego. Wspólna wymiana doświadczeń samorządowców pozwala badać na bieżąco aktualne potrzeby różnych grup studentów, a co za tym idzie – lepszą i efektywniejszą diagnostykę Waszych problemów. Uczestniczyłam w przemianach struktukturalnych Akademii wywołanych ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce  z 2018 r., m.in. tworząc wspólnie z innymi członkami Komisji Regulaminowo-Statutowej nowy Statut. Ta współpraca pozwoliła mi wykorzystać wiedzę zdobytą podczas szkoleń, ale również zdobyć umiejętności niezbędne podczas pisania nowego regulaminu Samorządu Studentów AMKL.

Ponadto, wspólnie z Prezydium Samorządu Studentów AMKL, odpowiadałam za organizację licznych imprez otrzęsinowych, bali dla studentów naszej Uczelni oraz innych wydarzeń kulturalnych. Doświadczenie organizacyjne:
● przewodnicząca Rady Samorządu Studentów (kadencja 2018-2019; 2019-2020);
● wiceprzewodnicząca komisji branżowej Forum Studentów Uczelni Artystycznych (kadencja 2019-2021);
● ekspert studencki Polskiej Komisji Akredytacyjnej (październik 2019-obecnie);
● członek Rady Uczelni (kadencja 2018-2020);
● przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału Wokalnego (rok akademicki:2017/2018, 2019/2020; 2020/2021);
● przedstawiciel studentów Wydziału Wokalnego w Senacie (rok akademicki:2019/2020; 2020/2021);
● asystent Kierownika Projektu spektaklu muzyczno-tanecznego ​Alicja w Krainieczarów​ (rok akademicki 2018/2019);
● członek Komisji Regulaminowo-Statutowej (rok akademicki 2018/2019);
● członek Komisji ds. Kształcenia (rok akademicki 2018/2019, 2019/2020);
● członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli (kadencja 2020-2024).

Chciałabym działać na rzecz studenckiej społeczności naszej Uczelni, dbać o najwyższą jakość kształcenia oraz integrować środowisko artystyczne. Jestem osobą odpowiedzialną, sumienną i pracowitą, pragnącą nieść pomocinnym studentom. W swoim działaniu wyróżniam się zaangażowaniem, skutecznością oraz otwartością na sugestie innych osób. Sprawy studenckie zawsze są i będą moim priorytetem.

 

3. Łukasz Czartowski

Wydział: Wokalny rok: I
Specjalność: Śpiew Historyczny
Studia magisterskie

Zaproponowanie swojej osoby jako kandydata do Prezydium, motywuję silnym wewnętrznym imperatywem pragnienia brania udziału w życiu Uczelni. Pierwszy rok studiów we wrocławskiej Alma Mater nie jest jednak moim pierwszym rokiem akademickim w życiu. Studiowałem w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz na Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie, gdzie na studiach magisterskich doskonaliłem swoje umiejętności z dziedziny chorału gregoriańskiego. Jestem również absolwentem studiów podyplomowych z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Mieszkając we Wrocławiu od dwóch lat, prowadzę społecznie moje autorskie inicjatywy muzyczne: cykl spotkań poświęconych chorałowi gregoriańskiemu pt. „Po łacinie – nie przeminie”. Jestem również założycielem i dyrektorem artystycznym Schola Gregoriana Vratislaviensis „Lumen de Lumine”. 

Moje doświadczenie organizacyjne jest różnorodne. W latach 2009-2013 byłem członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcji polskiej, pełniąc funkcję sekretarza. W 2014 r. uczestniczyłem w długoterminowym projekcie wolontaryjnym w Rumunii (Arad), gdzie organizowałem oraz uczestniczyłem w akcjach na rzecz lokalnego środowiska. W 2015 r. w maju oraz październiku uczestniczyłem w pracach obwodowej komisji wyborczej w Bukareszcie, w funkcji zastępcy przewodniczącego (wybory parlamentarne i prezydenckie). Od grudnia 2020 r. jestem również Prezesem Zarządu oraz współfundatorem Fundacji „Lumen de Lumine” działającą w sektorze kultury i edukacji (obecnie w trakcie rejestracji w KRS).

Jestem przekonany ze moja osoba może stanowić wartość dodaną dla Prezydium. Poza zawodowym profesjonalnym doświadczeniem w dziedzinie muzyki, pracowałem takżew korporacji poza granicami Polski. To, jak również 2-letni pobyt we Włoszech dały mi odmienny punkt widzenia spraw, rozwiązywania problemów, sposobów komunikacji oraz liczne okazje do nawiązywania nowych relacji. Mam nadzieję, że wyżej wymienione doświadczenia jak również zamiłowanie do systematyczności i legalizmu, stanowić będą o moich atutach.

 

4. Zuzanna Klepacka

Wydział: Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii rok: II, studia licencjackie
Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
Specjalność: Kompozycja

Nazywam się Zuzanna Klepacka i kandyduję do Prezydium Samorządu Studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskigo we Wrocławiu.

Do Wrocławia przyjechałam ponad 2 lata temu, aby poświęcić się temu co od dawna jest mi bliskie – muzyce. I tak też się stało. Obecnie jestem studentką II roku studiów licencjackich w zakresie kompozycji w klasie prof. dra hab. Krystiana Kiełba. Jak już zapewne zauważyliście moją największą pasją jest dawanie nowego życia dźwiękom i tym samym odzwierciedlanie dzięki nim problemów stanowiących istotę naszej egzystencji. Jednak artysta nie powinien ograniczać się tylko do poszerzania wiedzy na temat swojej dziedziny, dlatego zaraz po muzyce bardzo dużą rolę w moim życiu odgrywają podróże, poezja oraz biologia.

Kandyduję do samorządu, ponieważ chciałabym, aby ten uczelniany organ nie był dostępny tylko dla niewielkiej ilości studentów. Będąc w samorządzie w ubiegłym roku akademickim starałam się wyjść naprzeciw prośbom i oczekiwaniom studentów naszej wspólnoty akademickiej. Samorząd powinien być czynnie działającą grupą, która pomaga wam przeżyć jak najlepiej czas studiów. Nasza uczelnia nie powinna być tylko jednostką naukową, ale także społecznością ludzi, których łączy wspólna pasja. Obecnie cały czas staram się realizować moje postulaty działając czynnie w Prezydium Samorządu Studentów AMKL jako skarbnik (kadencja 2019/2020), Radzie Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii (kadencja 2019/2020), oraz w Senacie AMKL (kadencja 2020/2021).