Szanowni Państwo,

opublikowane zostały zasady określające sposób funkcjonowania Uczelni, w tym tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zasady korzystania z infrastruktury AMKL w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r. - Zarządzenie Nr 73/2020 JM Rektora.

Zgodnie z Zarządzeniem w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r. zajęcia dydaktyczne w Akademii odbywają się w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem, że w siedzibie Akademii mogą odbywać się:

  1. zajęcia indywidualne z udziałem prowadzącego zajęcia i uczestnika, a w przypadku zajęć w zakresie przedmiotu kierunkowego również z udziałem pianisty lub pianistów;
  2. zajęcia grupowe w grupach do 6 osób wraz z prowadzącym zajęcia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dziekana właściwego Wydziału, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki może wydać zgodę na przeprowadzanie w siedzibie Akademii:

  • zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia,

innych niż zajęcia, o których mowa w pkt. 1-2.

Dostęp do sal Akademii dla celów ćwiczeniowych jest możliwy po uprzednim zarezerwowaniu sali w systemie Opticamp i z zachowaniem co najmniej 15 minutowej przerwy pomiędzy kolejnymi udostępnieniami.

W okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r. Biblioteka Akademii prowadzi usługi wypożyczeń na niezmienionych zasadach.

Zachęcamy również do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 74/2020 JM Rektora oraz Zarządzeniem nr 5/2021 JM Rektora dotyczącymi zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia prowadzonych w  roku akademickim 2020/2021 w AMKL.

 


Od dnia 30 listopada br. wznawiamy możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych w siedzibie naszej Uczelni, a w przypadku zajęć z przedmiotu kierunkowego, również z udziałem pianisty lub pianistów. Prowadzenie zajęć indywidualnych będzie możliwe w trybie rotacyjnym według modelu: 

  • 30 listopada-6 grudnia: Wydział II – możliwe zajęcia indywidualne w siedzibie AMKL; Wydziały I, III, IV – wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdalnym;
  • 7 grudnia-13 grudnia: Wydziały I, III, IV – możliwe zajęcia indywidualne w siedzibie AMKL; Wydział II – wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdalnym;
  • 14 grudnia-20 grudnia: Wydział II – możliwe zajęcia indywidualne w siedzibie AMKL; Wydział I, III, IV – wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdalnym;
  • 21-22 grudnia: Wydziały I, III, IV – możliwe zajęcia indywidualne w siedzibie AMKL; Wydział II – wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdalnym;

Wznowienie możliwości prowadzenia zajęć indywidualnych w siedzibie Uczelni nie jest równoznaczne z koniecznością ich prowadzenia w taki sposób. Jeśli nauczyciel akademicki lub student/doktorant/uczestnik innej formy kształcenia nie wyrazi zgody na prowadzenie/uczestnictwo w zajęciach indywidualnych w kontakcie bezpośrednim, wówczas zajęcia indywidualne winny być kontynuowane w trybie zdalnym. Zgody wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utrzymują ważność.

Ponadto podtrzymujemy możliwość pracy własnej studentów/doktorantów/uczestników innych form kształcenia na terenie obiektów Uczelni, przy czym począwszy od dnia 30 listopada br. (poniedziałek) konieczne będzie uprzednie zarezerwowanie sali w systemie Opticamp. Wszystkie osoby korzystające z sal prosimy o dokonywanie rezerwacji z zachowaniem co najmniej 15 minutowej przerwy pomiędzy kolejnymi udostępnieniami sali. Czas ten jest niezbędny na przeprowadzenie dezynfekcji oraz przewietrzenie sali.

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 62/2020 JM Rektora i z Zarządzeniem Nr 63/2020 JM Rektora, które określają zasady ogólne.