Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka (tom VII)
red. J. Subel, Wrocław 2020
ISBN 978-83-65473-22-6

Cena: 30 zł (oprawa miękka)
          40 zł (oprawa twarda)

 

Siódmy tom cyklu Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka zawiera wyniki najnowszych badań nad spuścizną patrona wrocławskiej Akademii Muzycznej. Zapoczątkowała je prof. Maria Zduniak w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a ich kontynuacja przebiega w ramach prac Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej. Temat podejmowany jest zarówno przez pracowników naukowych Akademii oraz jej stałych współpracowników, jak i przez nowe grono badaczy. Książka obejmuje 13 artykułów autorów z Polski, Austrii, Niemiec i Ukrainy. Prezentowane teksty zasadniczo mieszczą się w trzech wątkach: działalności Lipińskiego w kontekście jego lwowskiego środowiska, wizerunku skrzypka jako artysty europejskiego formatu oraz analizy jego twórczości skrzypcowej i fortepianowej. Tematy te uzupełniają opracowania dotyczące kompozycji dedykowanych artyście, a także jego kontaktów z Henrykiem Wieniawskim. Artykuły ukazują zupełnie dotąd nieznane aspekty życia, działalności oraz twórczości kompozytorskiej Lipińskiego. Mamy nadzieję, że ich opublikowanie przyczyni się do utrwalenia w świadomości czytelników rangi i znaczenia postaci Karola Lipińskiego dla narodowej i europejskiej kultury muzycznej.

 

Spis treści

Wprowadzenie

Karol Lipiński a lwowskie środowisko muzyczne XIX wieku
Karol Lipiński and Lviv’s Musical Circles in 19th century

Luba Kijanowska-Kamińska, Emilia Bernacka-Głowala
Twórczość wokalna kompozytorów lwowskich pierwszej połowy XIX wieku a pieśni Karola Lipińskiego
Vocal Works of Lviv Composers of the First Half of the 19th Century and Songs by Karol Lipiński

Mieczysława Demska-Trębacz
Dedykacje Karola Lipińskiego. Gesty wdzięczności wobec patronów i opiekunów
Karol Lipiński’s Dedications. Gestures of Gratitude to Patrons and Protectors

Teresa Mazepa
Testament Karola Lipińskiego a sprawa Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie
Karol Lipiński’s Testimony and the Conservatory of the Galician Music Society in Lviv

 

Karol Lipiński – obywatel Europy
Karol Lipiński – a Citizen of Europe

Vasiliki Papadopoulou
Ein „wonder-working“ Violinist: Karol Lipiński in Großbritannien

Vasiliki Papadopoulou
„Skrzypek cudotwórca”: Karol Lipiński w Wielkiej Brytanii (przekład)
A ‘Wonder-Working’: Karol Lipiński in Great Britain

Helmut Loos
Lipiński, Mendelssohn und das Bild des Komponisten

Helmut Loos
Lipiński i Mendelssohn a obraz kompozytora (przekład)
Lipiński, Mendelssohn and the Composer’s Image

Hartmut Krones
Karol Lipiński – sein Leben und Schaffen in „seiner“ Epoche

Hartmut Krones
Życie i twórczość Karola Lipińskiego na tle epoki (przekład)
Karol Lipiński’s Life and Works, and His Epoch

 

Tendencje romantyczne, wirtuozostwo i belcanto w twórczości Karola Lipińskiego
Romantic Tendencies, Virtuosity and Bel Canto in Karol Lipiński’s Music

Irena Poniatowska
Dwa obiegi opery w kulturze europejskiej XIX wieku – na scenie i poza sceną w transkrypcjach oraz fantazjach instrumentalnych
Two Modes of Opera’s Existence in the European Culture of the 19th Century: on Stage and Beyond It – in Transcriptions and Instrumental Fantasies

Sławomir Tomasik
Bel canto w muzyce Karola Lipińskiego na podstawie wybranych dzieł
Bel Canto in Karol Lipiński’s Music Discussed on Selected Examples

Joanna Miklaszewska
Polonezy fortepianowe Karola Lipińskiego na tle rozwoju gatunku
Piano Polonaises by Karol Lipiński and the Tradition of the Genre

Marcin Wąsowski
Fantazje operowe Karola Lipińskiego
The Opera Fantasies by Karol Lipiński

Ewa Chamczyk
I Puritani Vincenza Belliniego w fantazjach skrzypcowych Karola Lipińskiego i Apolinarego Kątskiego
Vincenzo Bellini’s I Puritani in Violin fantasias by Karol Lipiński and Apolinary Kątski

 

Miscellanea

Joanna Subel
Dedykacje dla Karola Lipińskiego
Dedications to Karol Lipiński

Jeremiusz Glensk
Nieznany list Henryka Wieniawskiego, czyli drugie spotkanie z Karolem Lipińskim w Dreźnie w 1853 roku
Henryk Wieniawski’s Unknown Letter – the Second Meeting with Karol Lipiński in Dresden in 1853

 

Noty biograficzne autorów / Biographical Notes on the Authors

Certyfikat MusiQuE