DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

 
Nazwa zadania: Przebudowa wybranych wnętrz przeznaczonych na działalność Działu Nauczania i Spraw Studenckich oraz dziekanatów, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i instalacji elektrycznych w budynku głównym Akademii Muzycznej Im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 
Wartość dotacji: 1 424 000 zł
 
Wartość inwestycji: 1 424 000 zł
 
Opis zadania:
W celu zapewnienia właściwej i sprawnej obsługi studentów przez Dział Nauczania i Spraw Studenckich oraz poprawy warunków pracy konieczne jest przeprowadzenie prac polegających na adaptacji dodatkowych pomieszczeń i przebudowie pomieszczeń obecnie wykorzystywanych przez DNS. Planowane są działania polegające na zmianie układu istniejących pomieszczeń, wykonaniu dodatkowych podziałów oraz wykonaniu otworów drzwiowych pomiędzy pomieszczeniami w celu zapewnienia sprawnej komunikacji i obiegu dokumentów pomiędzy studentami a dziekanatami poszczególnych wydziałów.
W ramach remontu pomieszczeń planuje się modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz komputerowej, instalacji c.o., montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń oraz montaż drzwi w nowych otworach, poprawę estetyki ścian poprzez położenie gładzi i malowanie, montaż sufitów systemowych, montaż parkietów. W efekcie podjęte działania spowodują powstanie nowoczesnego, sprawnie działającego i  zlokalizowanego w jednym obszarze budynku centrum obsługi studentów Uczelni.
W budynku głównym oraz oficynie wysokiej planowane jest objęcie ochroną wszystkich pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynków. Dla oficyny wysokiej oznacza to uzupełnienie istniejącego systemu poprzez dołożenie urządzeń detekcyjnych  w kondygnacji piwnicy oraz na klatkach schodowych. W budynku głównym planuje się zastąpienie istniejącej przestarzałej instalacji nową, zaprojektowaną wg obowiązujących przepisów, obejmującą ochroną wszystkie pomieszczenia  na wszystkich kondygnacjach.
Dodatkowo planuje się montaż elektrotrzymaczy w drzwiach przeciwpożarowych w celu poprawy bezpieczeństwa i swobody komunikacji w budynku. Projektowany system zostanie zintegrowany z istniejącymi elementami zabezpieczeń pożarowych (drzwi pożarowe, klapy oddymiające) i podłączony do istniejącej centrali przeciwpożarowej w budynku E.
Po zakończeniu powyższych prac wszystkie budynki dydaktyczne Akademii Muzycznej będą objęte wymaganą ochroną przeciwpożarową.

 

 

Certyfikat MusiQuE