Misja Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Misją Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest służenie społeczeństwu i sztuce przez wkład w rozwój koncepcji artystycznych i działań naukowo-badawczych w dziedzinie muzyki, a także przez zapewnianie najwyższej jakości edukacji kształcącym się muzykom, którzy czerpiąc z bogactwa światowych dokonań w sferze muzycznej i otaczając szacunkiem wartości rodzimej kultury, będą mogli osiągnąć najwyższy poziom rozwoju własnego potencjału jako artyści, liderzy oraz obywatele swego kraju i świata.

Misja ta będzie wypełniana drogą realizacji następujących celów:

Akademia będzie odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu przyszłości sztuki muzycznej, wytyczając kierunki tworzenia nowoczesnych programów edukacyjnych i wspierając studentów w działaniach związanych z upowszechnianiem sztuki.

Akademia będzie wpływać na społeczeństwo, poszerzając dostęp do swych działań, zasobów i do swego dorobku, a także formułując istotny głos w debacie na temat znaczenia muzyki we współczesnym świecie.

Akademia będzie kontynuować podnoszenie swoich standardów edukacyjnych i artystycznych, reagując na zmieniający się obraz świata sztuki i na przekształcenia w światowej społeczności muzyków.

Akademia będzie otwarta na wszelkie nowe orientacje stylistyczne w dziedzinie muzyki
i będzie inspirować do aktywniejszego zajmowania się tymi zagadnieniami.

Akademia będzie się odwoływać do opinii młodych muzyków i wcielać w życie ich postulaty dotyczące ułatwienia dostępu do rynku pracy oraz odnalezienia się w środowisku współczesnych odbiorców muzyki.

Akademia będzie dążyć do przyciągania i włączania w swoją działalność najbardziej utalentowanych artystów wykonawców, twórców, teoretyków i edukatorów.

Akademia będzie nadal zapraszać i zatrudniać wybitnych nauczycieli akademickich we wszystkich dyscyplinach, zapewniając im możliwość najefektywniejszego funkcjonowania
w uczelnianym środowisku oraz uczestnictwo w artystycznym i edukacyjnym życiu społeczności akademickiej.

Akademia zapewni istnienie środowiska edukacyjnego sprzyjającego artystycznemu, intelektualnemu i osobistemu rozwojowi studentów i przygotuje ich do podjęcia udanych karier oraz twórczego życia jako artystów i obywateli, a także do stania się liderami w swojej profesji.

Akademia będzie się angażować w działania na rzecz różnorodności swojej społeczności przez wspieranie postaw sprzyjających ukształtowaniu środowiska otwartego, pomocnego i przyjaznego dla wszystkich.

Certyfikat MusiQuE