PO WER 3.5

Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu


Projekt pn. Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Działania 3.5. „Kompleksowe programy szkół wyższych” Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o finansowanie nr POWR.03.05.00-00-z087/18-00 z dn. 24.05.2019 r.

Wartość projektu: 3 092 760,29 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2 999 977,48 zł, wkład własny  ze środków publicznych w wysokości  92 782,81 zł

Podział kwoty dofinansowania:

  • 2 606 578,37 zł – Europejski Fundusz Społeczny
  • 393 399,11 zł – budżet państwa

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 28.02.2023 r.

Certyfikat MusiQuE