Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)

Co to jest ECTS?
ECTS – The European Credit Transfer and Accumulation System* – jest systemem opracowanym przez Komisję Wspólnoty Europejskiej w celu umożliwienia i ułatwienia międzyuczelnianej wymiany studentów, a także ustalenia zasad uznawania części studiów odbytych za granicą lub w innej krajowej uczelni. Punktacja ECTS określa nakład pracy studenta niezbędnej dla zaliczenia poszczególnych przedmiotów. Obecnie, na podstawie Rozporządzenia Ministra w sprawie punktowego przenoszenia osiągnięć, ECTS stał się również systemem indywidualnej akumulacji punktów.

* Do 2004 r. obowiązywała nazwa European Credit Transfer System, stąd akronim ECTS. Pomimo zmiany nazwy systemu postanowiono zachować pierwotny skrót.

Punkty kredytowe w ECTS
Punkty kredytowe są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom, określają bezwzględny nakład pracy studenta (wykłady, ćwiczenia, laboratoria itp., a także praca własna w domu lub bibliotece), jaki musi on ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Nakładowi pracy wymaganemu do zaliczenia semestru przyporządkowano 30 punktów kredytowych. Przedmiotowi przypisuje się ilość punktów, która odpowiada nakładowi pracy potrzebnemu do zaliczenia danego przedmiotu przy założeniu, że 1 ECTS określa CAŁKOWITY nakład pracy równy 25–30 godzin. Uzyskanie przez studenta odpowiedniej ilości punktów kredytowych daje podstawę do zaliczenia semestru (roku) studiów. System punktów kredytowych nie eliminuje systemu ocen; do oceny poziomu wiedzy studenta stosowane są stopnie.

Transfer efektów uczenia się (learning outcomes)
W ramach programu Erasmus studenci odbywają studia w goszczącej uczelni na podstawie wcześniejszego porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement). Porozumienie to powinno określić okres pobytu oraz wykaz realizowanych w tym czasie za granicą przez studenta przedmiotów, których efekty kształcenia zostaną przez odpowiedniego Dziekana uznane za odpowiadające takim, jakie powinien on osiągnąć zgodnie z programem studiów uczelni macierzystej. Za zaliczone pomyślnie przedmioty student otrzymuje stopnie oraz odpowiednią ilość punktów kredytowych. Po powrocie do macierzystej uczelni efekty kształcenia osiągnięte dzięki zaliczeniu danych przedmiotów za granicą zostają uznane i wpisane do rejestru / indeksu studenta.
Studenci mogą uczestniczyć w wymianie, jeśli spełnią warunki uzgodnione przez umawiające się uczelnie. Zachowują oni prawa studenta uczelni macierzystej, w tym prawo do przysługujących stypendiów. Od stypendystów programu Erasmus nie wolno pobierać opłat za naukę (czesnego) w uczelni goszczącej.
Okres wymiany powinien wynosić od trzech miesięcy do pełnego roku akademickiego. W wymianie mogą uczestniczyć studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia.

System ECTS: plany studiów →  

Certyfikat MusiQuE