Projekt pn. „Mistrzowie dydaktyki” realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Działania 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu:  170 073,60 zł

Podział kwoty dofinansowania:

 • 160 362,37 zł – Europejski Fundusz Społeczny
 • 9711,23 zł – budżet państwa

Okres realizacji projektu 30.04.2019 r. – 31.12.2020 r. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu

W ramach projektu przewiduje się:

 1. 10-15- dniowe szkolenia dla nauczycieli akademickich podczas wizyt studyjnych w wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhaus, University College London), dotyczące stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych, w szczególności metody tutoringu.
 2. przeprowadzenie przez ww. nauczycieli zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu. Zajęcia będą realizowane w ramach normalnego toku studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, przez 1 semestr, a wsparcie tutora obejmie co najmniej 3 studentów wybitnie uzdolnionych lub wymagających szczególnego wsparcia.   
   

 

 

 

Projekt pn. Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Działania 3.5. „Kompleksowe programy szkół wyższych” Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o finansowanie nr POWR.03.05.00-00-z087/18-00 z dn. 24.05.2019 r.

Wartość projektu:  3 092 760,29 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2 999 977,48 zł, wkład własny  ze środków publicznych w wysokości  92 782,81 zł

Podział kwoty dofinansowania:

 • 2 606 578,37 zł – Europejski Fundusz Społeczny
 • 393 399,11 zł – budżet państwa

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 28.02.2023 r.

 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu poprzez:

 1. dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności,
 2. podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
 3. działania podnoszące kompetencje dydaktyczne i zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach,
 4. wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 1. uruchomienie specjalności  Śpiew historyczny na studiach II stopnia na kierunku Wokalistyka,
 2. przeprowadzenie warsztatów dla studentów ostatnich 4 semestrów – m.in.  z przedsiębiorczości, produkcji muzycznej i organizacji i produkcji wydarzeń artystycznych,
 3. udział w szkoleniach kadry dydaktycznej i zarządzającej,
 4. zakup sprzętu i oprogramowania służących wsparciu zarządzania uczelnią,.

 

Grupy docelowe:

 1. studenci II stopnia studiów stacjonarnych na Wydziale Wokalnym AMKL,
 2. studenci 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia wszystkich wydziałów Akademii,
 3. kadra dydaktyczna Akademii,
 4. kadra administracyjna AMKL.

 

 

 

 

Zakup wyposażenia dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

W 2018 roku Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 000 zł na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                   


"Akredytacje zagraniczne” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

W dniu 21.05.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Akademią Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Akredytacje zagraniczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ma na celu zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wsparcie finansowe procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia.

Na realizację procedury uzyskiwania akredytacji zagranicznej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu środki finansowe w wysokości 79 088,10 zł, w tym ze środków budżetu Państwa w maksymalnej kwocie 12 432, 65 zł oraz za środków europejskich w maksymalnej kwocie 66 655, 45 zł.

Procedura akredytacyjna w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu zostanie przeprowadzona przez zespół międzynarodowych ekspertów instytucji akredytacyjnej MusiQuE - Music Quality Enhancement w dniach 17-19 marca 2019 r.

 

                         

 


Budowa sali muzyczno-dydaktycznej wraz z infrastrukturą Akademii Muzczynej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu - budynek E 

Realizacja w ramach projektu: Rozbudowa Akademii Muzycznej  we Wrocławiu – Budowa sali muzyczno–dydaktycznej wraz z infrastrukturą. POIS.11.03.00-00-028/09 w ramach działania 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013.

Realizacja inwestycji współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

         


 

Certyfikat MusiQuE