Szkoła Doktorska
 

Od roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego możliwe jest studiowanie w Szkole Doktorskiej (SDR). Jest to jednostka ogólnouczelniana, podległa Rektorowi AMKL i nadzorowana przez Radę Dyscypliny Sztuki Muzyczne.

Do głównych zadań SDR należy:

  • stworzenie środowiska wsparcia dla doktorantów, co ma ułatwić realizację przez nich projektów artystyczno-badawczych, których rezultatem jest rozprawa doktorska;
  • opracowanie propozycji zindywidualizowanych programów kształcenia, których celem jest uzupełnianie wiedzy i kompetencji, przede wszystkim z innych dyscyplin i obszarów nauki i sztuki;
  • rozwój samodzielności artystyczno-naukowej;
  • budowanie zestawu kompetencji, których posiadanie zwiększy szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy po doktoracie także poza uczelnią;
  • rzetelna, wspierająca rozwój doktoranta ewaluacja;
  • zapewnienie przestrzeni do integracji doktorantów realizujących projekty w rożnych dyscyplinach.

Studia w Szkole Doktorskiej przygotowują do uzyskania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne w ramach kierunków funkcjonujących w AMKL we Wrocławiu.

Dyrektorem Szkoły Doktorskiej jest prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak.

Zobacz również

Certyfikat MusiQuE