Polityka Cookies

Na stronie internetowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, dostępnej pod adresem https://amuz.wroc.pl/, korzystamy z plików cookies. Służą one do celów statystycznych, wykorzystania usług serwisów społecznościowych oraz poprawy dostępności i jakości treści. Pliki cookies są również wykorzystywane w celu utrzymania sesji użytkownika. Zebrane w ten sposób dane wykorzystujemy do celów własnych.


POLITYKA PRYWATNOŚCI
AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Szanując Państwa prawo do prywatności, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (dalej zwana „Akademią” lub „Administratorem”) jako Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Aby procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, przedstawiamy niniejszą politykę prywatności, w której określamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) i przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych. Akademia zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań.

Akademia prowadzi:

1) stronę główną Akademii pod adresem: https://amuz.wroc.pl/, wraz z podstronami związanymi z wydarzeniami kulturalnymi oraz rekrutacją,

2) stronę dedykowaną rekrutacji dla kandydatów na studia lub inne formy kształcenia w Akademii pod adresem: https://brzmidobrze.me/,

3) stronę sklepu Wydawnictwa Akademii pod adresem: www.https://sklep.amkl.edu.pl,

4) Biuletyn Informacji Publicznej Akademii pod adresem: https://bip.amuz.wroc.pl/,

5) profile społecznościowe Akademii, m.in. na portalach: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube,

6) kanał multimedialny Akademii na portalu YouTube pod adresem:  https://www.youtube.com/c/akademiamuzycznaimkarolalipinskiegowewroclawiu.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych jest Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław.

Akademia przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (dalej zwany „IOD”), z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2 (pok. 022A), 50-043 Wrocław, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@amkl.edu.pl. Dane IOD zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) znajdują się na stronach internetowych Akademii. Administrator zachęca do kontaktu z IOD w związku z wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli w ramach określonych celów przetwarzania Akademia jest administratorem wspólnie z innymi podmiotem, to informacje w tym zakresie będą przekazane odrębnie w ramach warunków korzystania z portali, na których Akademia prowadzi profil (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter i LinkedIn). W przypadku gdy Akademia jest podmiotem przetwarzającym dane, a administratorem podmiot, w imieniu którego przetwarzamy dane, informacje o przetwarzaniu otrzymają Państwo od tego administratora.

 

POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

Realizując swoje funkcje, przetwarzamy dane osobowe w celach i zakresach uzależnionych od Państwa relacji z nami.

1. Subskrybenci biuletynu informacyjnego (newsletter) oraz adresaci działań promocyjnych

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na działaniach marketingowych dotyczących własnych produktów i usług,
a w przypadku Państwa wyraźnej zgody także produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:

1) newsletter (wysyłka e-maila z informacją),

2) informacja handlowa (wiadomości e-mail lub sms),

3) wysyłka materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną,

oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli zgody takie były wyrażane (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

1) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

2) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług i ich dostosowaniem do odbiorców.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych i związanych z nimi roszczeń.

Jeżeli zbierzemy dane w sposób inny niż bezpośrednio od Państwa

Jeżeli danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Państwa zgodą na ich udostepnienie na rzecz Administratora lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia określonego rodzaju działań marketingowych (zwykle są to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i/lub adres korespondencyjny).
 

2. Klienci i osoby wyznaczone do realizacji umowy

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

W celu realizacji umowy z kontrahentem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na wyrażone w dowolny sposób (np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www) żądanie kontrahenta, a więc na potrzeby:

1) prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej,

2) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

3) prowadzenia działań wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli zgody takie były wyrażane.

UWAGA: udostępnienie innych danych niż żądane przez Administratora lub danych oznaczonych jako opcjonalne to wyraźne działanie równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich zostały udostępnione.

A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

1) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

2) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług i ich dostosowaniem do odbiorców.

Podstawa prawna: realizacja umowy z kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeżeli jest Pani/Pan kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeżeli jest Pani/Pan osobą współpracującą z nami w imieniu kontrahenta); realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane, które nie są niezbędne z perspektywy powyższych podstaw prawnych, przetwarzane są na podstawie zgody, o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia terminu roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Jeżeli zbierzemy dane w sposób inny niż bezpośrednio od Państwa

Dane osobowe zostały pozyskane od Państwa, od kontrahenta lub od osoby współpracującej z nami w imieniu kontrahenta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane niezbędne do wystawienia faktury. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej przetwarzamy również NIP, numer PESEL lub numer dowodu osobistego. W przypadku elektronicznej obsługi transakcji – także login, hasło oraz historię zakupów i aktywności.
 

3. Kontrahenci, dostawcy i osoby wyznaczone do realizacji umowy

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

W celu realizacji umowy z kontrahentem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeżeli jest Pani/Pan kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeżeli jest Pani/Pan osobą działającą w imieniu lub na rzecz kontrahenta), a więc na potrzeby:

1) prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

2) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

1) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

2) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług i ich dostosowaniem do odbiorców.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wygaśnięcia terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Jeżeli zbierzemy dane w sposób inny niż bezpośrednio od Państwa

Jeżeli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego kontrahenta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej przetwarzamy również NIP, numer PESEL lub numer dowodu osobistego. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię współpracy.
 

4. Korespondujący

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

W celu prowadzenia korespondencji oraz zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informacje na temat celu przetwarzania danych zawartych w treści korespondencji i powiązanych podstaw prawnych podano w klauzuli informacyjnej.

Czas przechowywania danych

Co do zasady dane przetwarzane są przez okres wskazany przepisami prawa, a jeżeli w odniesieniu do określonych dokumentów nie są one wskazane – przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu Administratora, regulowanego czasem ewentualnego dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest jednak uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli informacyjnej).
 

5. Osoby, których wizerunek wykorzystano w materiałach promocyjnych, oraz udzielające referencji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

W celu promocji Administratora, a w przypadku ważnej podstawy prawnej (np. dodatkowego zezwolenia) także organizacji z nim współpracujących (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu realizacji postanowień umowy między Panią/Panem a Administratorem, o ile taka została zawarta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a więc na potrzeby:

1) prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), jeżeli ma to zastosowanie,

2) realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3) prowadzenia działań wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli zgody takie były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

A także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

1) w celu prowadzenia działań marketingowych i promocji wydarzenia przez Administratora,

2) w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich (w tym zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz rozpowszechniania wizerunku osób publicznych lub osób, których wizerunek jest jedynie elementem większej kompozycji), na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności podstawy prawnej do rozpowszechniania wizerunku, a w przypadku zawarcia umowy – do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

Jeżeli zbierzemy dane w sposób inny niż bezpośrednio od Państwa

Co do zasady przetwarzamy dane przekazane przez Państwa. Jeżeli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest autor danego materiału lub podmiot posiadający do niego prawa.
 

6. Uczestnicy konkursów organizowanych przez Administratora (nie dotyczy konkursów na stanowiska)

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli zgody takie były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

1) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

2) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług i ich dostosowaniem do odbiorców.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu – do czasu przedawnienia roszczeń.
 

7. Uczestnicy innych wydarzeń (o charakterze artystycznym, rozrywkowym, edukacyjnym i naukowym) organizowanych przez Administratora

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

1) organizacji wydarzenia, w tym obsługi zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2) realizacji postanowień regulaminu wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

4) realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i RODO),

5) prowadzenia działań związanych ze wskazanymi w treści zgodami na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli zgody takie były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

A także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

1) w celu prowadzenia działań marketingowych i promocji wydarzenia przez Administratora,

2) w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich (w tym zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz rozpowszechniania wizerunku osób publicznych lub osób, których wizerunek jest jedynie elementem większej kompozycji),

3) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

4) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług i ich dostosowaniem do odbiorców.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli organizacji wydarzenia, a po jego zakończeniu – do czasu przedawnienia roszczeń.
 

8. Użytkownicy mediów społecznościowych

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia profilu na portalu społecznościowym, w tym promowania marki, moderowania forum, przyjmowania Państwa zgłoszeń, realizacji obowiązków prawnych, ustalenia roszczeń oraz prowadzenia statystyk.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu wygaśnięcia terminów przedawnienia roszczeń – w zależności, który termin jest dłuższy.

Jeżeli zbierzemy dane w sposób inny niż bezpośrednio od Państwa

Co do zasady przetwarzamy dane przekazane przez Państwa. Jeżeli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest osoba, która wskazała Państwa dane w zgłoszeniu. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, okoliczności podlegające zgłoszeniu, numer konta bankowego (w przypadku zwrotów).
 

9. Wnioskujący, składający reklamacje, zapytania i ich przedstawiciele

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

1) rozpatrzenia złożonej skargi, wniosku lub reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2) realizacji umowy powiązanej ze zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeżeli jesteś stroną umowy; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeżeli jesteś osobą współpracującą z nami w imieniu naszego kontrahenta lub kontrahenta),

3) prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO) – jeżeli ma to zastosowanie,

4) realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

5) prowadzenia działań określonych w treści zgody, o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

1) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

2) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług i ich dostosowaniem do odbiorców.

UWAGA: Jeżeli opis okoliczności zdarzenia zawiera dane szczególnej kategorii, to będą one przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f RODO), a poza tym, na podstawie zgody, którą stanowi Państwa wyraźne działanie, w celu udostępnienia ich z Państwa inicjatywy w celu rozpatrzenia zgłoszenia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku po terminie upływu rękojmi lub po rozliczeniu reklamacji, a w razie przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia, prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli zbierzemy dane w sposób inny niż bezpośrednio od Państwa

Co do zasady przetwarzamy dane przekazane przez Państwa. Jeżeli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest osoba, która wskazała Państwa dane w zgłoszeniu. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, przy czym zwykle są to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, okoliczności podlegające zgłoszeniu, numer konta bankowego (w przypadku zwrotów).
 

10. Użytkownicy i odwiedzający strony internetowe Administratora

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

1) zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i ułatwienia korzystania z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO) – szczegóły na temat wykorzystania plików cookie na końcu informacji o pozyskaniu danych i celu ich przetwarzania,

2) realizacji umów z kontrahentami sklepu internetowego / świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli ma to zastosowanie,

3) prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

4) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

5) realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:

a) newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego),

b) rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),

c) informacja handlowa (wiadomości e-mail lub SMS),

d) materiały promocyjne (wysyłka tradycyjną pocztą),

e) spersonalizowane treści i reklamy,

6) realizacji działań wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli zgody takie były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

1) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

2) w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy oraz jakości świadczonych usług i ich dostosowaniem do odbiorców.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu wygaśnięcia terminów przedawnienia roszczeń – w zależności od tego, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną lub korzystania ze sklepu internetowego) dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, a w razie przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia, prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli zbierzemy dane w sposób inny niż bezpośrednio od Państwa

Co do zasady przetwarzamy dane przekazane przez Państwa. Jeżeli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Państwa zgodą na ich udostepnienie na rzecz Administratora lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku pozyskane dane osobowe obejmują dane konieczne do prowadzenia określonego rodzaju działań marketingowych (zwykle są to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i/lub adres korespondencyjny).

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych na stronach internetowych

Pliki cookie

Serwisy gromadzą w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie (tzw. ciasteczka). Operatorzy serwisów informują, że pliki cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości stron,

3) utrzymania sesji użytkownika strony internetowej.

Wyróżnia się następujące rodzaje plików cookie:

1) „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem stron internetowych, np. pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,

2) pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

3) „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych,

4) „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, ustawień czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

5) „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika) domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookie. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na funkcjonalność serwisów internetowych. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez reklamodawców oraz partnerów współpracujących z operatorem serwisów. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookie dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie, obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookie oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa powyżej, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576).

Warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookie można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej:

1) w przeglądarce Internet Explorer,

2) w przeglądarce Mozilla FireFox,

3) w przeglądarce Chrome,

4) w przeglądarce Safari,

5) w przeglądarce Opera.

Ze względu na okres przechowywania pliki cookie dzielą się na sesyjne i stałe. Pliki sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku „cookie”. Zwykle jest to czas od jednego dnia do dwóch lat, przy czym niektóre pliki cookie mogą zapamiętywać ustawienia użytkownika do czasu usunięcia historii. Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików cookie, stosownie do opcji dostarczanych przez przeglądarkę internetową lub powiązane narzędzia.

Google Analytics, Google Optimize i Google Tag Manager

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez firmę Google Ireland Limited (dalej zwaną „Google”). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej zwanym „EOG”) Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeżeli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z tej witryny w pełnym zakresie.

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), jak również przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Browser Add On, dzięki czemu możesz wyłączyć Google Analytics. Dodatkowo (lub w formie alternatywy dla wtyczki przeglądarki) możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. Plik cookie rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Zapobiegnie to gromadzeniu danych przez Google Analytics tej witryny i tej przeglądarki w przyszłości, o ile plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Logi żądań http mogą być używane przez Google Tag Manager. Więcej o Menedżerze tagów Google w dokumencie Prywatność i bezpieczeństwo danych, na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Korzystanie z Google Ads

Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Jeżeli dotarłeś do naszej strony za pośrednictwem reklamy wysłanej przez Google, Google Ads ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Śledzący plik cookie jest wykorzystywany, gdy użytkownik kliknie reklamę obsługiwaną przez Google. Przedmiotowe pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeżeli użytkownik odwiedzi niektóre strony w naszej witrynie, a plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców Ads. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania służą do generowania statystyk przekierowań dla reklamodawców Google Ads, którzy wykorzystują taką funkcjonalność. Klienci są informowani jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę. Nie otrzymują jednak informacji, które identyfikują użytkowników.

Jeżeli nie chcesz, aby weryfikowano Twój ruch na stronie, zmień ustawienia przeglądarki np. poprzez blokowanie plików cookie z domeny googleleadservices.com.

Pamiętaj, że nie możesz zrezygnować z wykorzystania plików cookie, jeżeli chcesz nadal rejestrować dane pomiarowe. Jeżeli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie.

Korzystanie z Google reCAPTCHA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przy wykorzystywaniu formularzy korzystamy w niektórych przypadkach z usługi reCAPTCHA firmy Google. Jest to szczególnie przydatne do rozróżnienia, czy wpisu dokonała osoba fizyczna czy nastąpiło nadużycie polegające na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Jeżeli jednak na tej stronie zostanie aktywowana anonimizacja IP, twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Usługa obejmuje wysyłanie adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google do usługi reCAPTCHA. Jest to powodowane odmiennymi zasadami prywatności obowiązującymi w firmie Google. Więcej informacji na temat Polityki prywatności Google można znaleźć na stronach Google.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebooka

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 [1] f RODO) korzystamy z wtyczek społecznościowych (dalej zwanych „wtyczkami”) sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanych przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej zwany „Facebookiem”). Wtyczki mogą reprezentować elementy interakcji lub treści (np. filmy, grafiki lub wkłady tekstowe) i mogą być rozpoznane przez jedno z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, termin „Lubię” / „Lubię to”, znak „Lubię”, „Kciuki w górę”) lub oznaczone dodatkiem „wtyczka społecznościowa Facebooka”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można obejrzeć tutaj.

Gdy użytkownik wykorzystuje na stronie internetowej funkcję, która zawiera taką wtyczkę, urządzenie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W tym procesie profile użytkowników mogą być tworzone z opracowanych danych. Nie mamy wpływu na ilość danych gromadzonych przez Facebooka za pomocą wtyczki, stąd informujemy użytkowników o sposobie ich działania zgodnie z naszą wiedzą.

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego profilu na Facebooku. Jeżeli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, np. poprzez wykorzystanie przycisku „Lubię” lub funkcję umożliwiającą pozostawienie komentarza, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeżeli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook pozyska adres IP.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, także związane z nimi prawa i opcje ustawiania ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka.

Jeżeli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał o nim dane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i łączył je z danymi użytkownika przechowywanymi na Facebooku, musi on wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookie przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Inne zmiany ustawień dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku. Ustawienia są przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Podobne rozwiązania zostały wprowadzone w przypadku pozostałych wtyczek znajdujących się na naszych stronach. Więcej pod następującymi adresami:

1) Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

2) Twitter: https://twitter.com/privacy.
 

CMS WordPress

W momencie zalogowania się do strony internetowej tworzony jest spseudonimizowany identyfikator kontrahenta (hash) umożliwiający analizę aktywności oraz przekazywanie spersonalizowanych reklam. Więcej informacji pod adresem: https://cyberfolks.pl/?source=hekkopolityka_prywatnosci.html.

SkyCMS.pl

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

1) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

2) zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczek),

3) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1) czas nadejścia zapytania,

2) czas wysłania odpowiedzi,

3) nazwa stacji kontrahenta – identyfikacja realizowana przez protokół http,

4) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,

5) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

6) informacje o przeglądarce użytkownika,

7) informacje o adresie IP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Nie są one wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zebrane logi są przechowywane przez czas określony (3 miesiące) i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisami. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

LinkedIn

Pliki cookie LinkedIn śledzą korzystanie z wbudowanych usług i na wielu stronach internetowych są używane do śledzenia odwiedzających w celu prezentowania im odpowiednich reklam w oparciu o preferencje. Niektóre pliki cookie są uruchamiane, jeżeli strona internetowa zawiera osadzony panel odwołujący do portalu LinkedIn. Więcej: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Umieszczenie na naszym serwisie filmów z YouTube wiąże się z wykorzystaniem plików cookie. Przechowują one preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube. Więcej: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl.

Mapy Google

W oparciu o adres IP w przypadku stron kontaktowych może wystąpić przetwarzanie orientacyjnej lokalizacji pod kątem wskazania proponowanych ofert z danej lokalizacji (np. miejsca kursu).

 

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

1) firmom świadczącym usługi lub dostarczającym rozwiązania informatyczne,

2) podwykonawcom oraz dostawcom organizacji,

3) notariuszom oraz kancelariom adwokackim lub radcowskim,

4) firmom świadczącym usługi doradcze i audytorskie,

5) firmom prowadzącym działania marketingowe,

6) firmom archiwizującym i niszczącym dokumenty,

7) firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,

8) bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym,

9) organom publicznym otrzymującym dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora,

10) kontrahentom Wydawnictwa Akademii.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych,

2) sprostowania swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),

6) przenoszenia swoich danych osobowych.

Nadto osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W niektórych przypadkach podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) przekazanie danych jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza EOG, z wyłączeniem portali społecznościowych, które z zasady mają siedzibę poza EOG. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

Państwa odbiorców spoza EOG, decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

W ramach standardowych procesów Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

Jeżeli Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści klauzuli zgody, o której wyrażenie zwrócimy się w odrębnym oświadczeniu.

Certyfikat MusiQuE