Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu otrzymała w ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017–2021 najwyższą kategorię A+ w dyscyplinie sztuki muzyczne.
 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, jako pierwsza uczelnia artystyczna w Polsce, uzyskała Międzynarodowy Certyfikat Akredytacji Instytucjonalnej przyznany w 2020 roku przez Zarząd Music Quality Enhancement.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Wrocławska uczelnia muzyczna kształci profesjonalnych artystów muzyków, dbając o wszechstronny rozwój studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia, tak, aby zostali w sposób kompleksowy przygotowani do pracy artystycznej, naukowo-badawczej, popularyzatorskiej, kulturotwórczej, a w przypadku uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, także do pracy pedagogicznej. Akademia oferuje młodym adeptom sztuki muzycznej studia w nowoczesnej formie i możliwie najwyższej jakości na siedmiu kierunkach prowadzonych w ramach wydziałów, na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia prowadzi ponadto Szkołę Doktorską, która w myśl Ustawy 2.0 zastąpiła dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia), a także kształci w ramach studiów podyplomowych. W AMKL funkcjonuje również English Division, umożliwiający odbycie studiów w języku angielskim, jak również Studium Pedagogiczne, pozwalające studentom oraz absolwentom uzyskać kwalifikacje zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela w zakresie ukończonego kierunku oraz uprawnienia pedagogiczne. W każdym roku akademickim uczelnia oferuje szereg kursów mistrzowskich, dostępnych dla każdego zainteresowanego studenta i doktoranta.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest istotnym ośrodkiem prowadzącym prace naukowo-badawcze w ramach katedr i zakładu, które skupiają nauczycieli akademickich poszczególnych zakresów. W uczelni odbywają się międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje, sesje, sympozja i seminaria naukowe. Akademia stanowi centrum badań kultury muzycznej Śląska w perspektywie historycznej i współczesnej, co manifestuje się m.in. poprzez cykl konferencji Tradycje śląskiej kultury muzycznej. W uczelni prowadzone są ponadto pogłębione badania nad życiem i twórczością Karola Lipińskiego (cykl konferencji Karol Lipiński – życie, działalność, epoka) oraz prace naukowe z zakresu teorii muzyki (cykl konferencji Analiza dzieła muzycznego. Historia - theoria - praxis). Uczelnia organizuje również cykliczne konferencje podejmujące tematykę kształcenia słuchu, prezentujące wyniki badań z zakresu muzykoterapii, pedagogiki muzycznej, wykonawstwa muzyki wokalnej i instrumentalnej. Materiały z konferencji publikowane są w recenzowanych monografiach wieloautorskich.

 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Bogata, wszechstronna i różnorodna działalność artystyczna prowadzona przez członków społeczności wrocławskiej Akademii Muzycznej oraz pokaźna liczba wydarzeń artystycznych realizowanych przez uczelnię jest jednym z filarów działalności AMKL. Każdego roku w instytucji organizowanych jest blisko 500 spotkań z muzyką, wśród których znajdują się koncerty symfoniczne, kameralne, recitale studentów klas instrumentalnych i wokalnych, koncerty oratoryjno-kantatowe, chóralne, jazzowe, spektakle operowe oraz inne kreacje sceniczne, koncerty prezentujące dorobek kompozytorów związanych z uczelnią, a także audycje umuzykalniające dla dzieci. Wrocławska uczelnia muzyczna z dumą legitymuje się ponadto licznymi sukcesami jej studentów i absolwentów, stale zdobywających nagrody na prestiżowych konkursach muzycznych w kraju i za granicą. Akademia regularnie organizuje festiwale muzyczne, m.in. Międzynarodowy Festiwal Klarnetowy CLARIMANIA czy Festiwal Wyobraźni Muzycznej mYear oraz cykle koncertowe, w tym Estradę absolwentów oraz Koncerty Dyplomantów. Najważniejszymi formacjami artystycznymi uczelni są: Akademicka Orkiestra Symfoniczna, Akademicka Orkiestra Kameralna, Awangardowa Orkiestra Akademii Muzycznej Sound Factory Orchestra, Akademicka Orkiestra Dęta, Akademicka Orkiestra Barokowa, Akademicki Chór Feichtinum, Chór im. Stanisława Krukowskiego, Chór Kameralny Senza Rigore oraz Big-Band. W Akademii prowadzą działalność także liczne zespoły kameralne. Szereg inicjatyw artystycznych realizowanych jest we współpracy z partnerskimi uczelniami zagranicznymi i krajowymi. Warto zaznaczyć, że studenci aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przez AMKL, biorąc udział m.in. w wykonaniach wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych, w warsztatach, kursach mistrzowskich, a także ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

Certyfikat MusiQuE