Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umożliwienie zdobycia kompetencji i umiejętności praktycznych niezbędnych do realizacji zajęć muzykowania zespołowego w szkołach muzycznych I stopnia. W oparciu o koncepcję muzykowania zespołowego, wdrażaną w ramach reformy systemu szkolnictwa artystycznego, studia obejmują bogate spektrum powiązanych zagadnień: od opracowywania i instrumentowania nowej literatury na zespoły dziecięce, poprowadzenie zajęć grupowych i charakterystykę nowych relacji nauczyciel–uczeń–rodzic. Uczestnikom gwarantuje się dostęp do zbiorów bibliotecznych.

Studia trwają trzy semestry i obejmują m.in. zajęcia w zakresie:
• podstaw instrumentoznawstwa oraz instrumentacji na szkolne zespoły kameralne,
• ćwiczeń aktywizujących i wyzwalających kreatywność podczas zajęć muzycznych prowadzonych w grupach,
• rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku szkolnym,
• organizacji i oceniania działań zespołowych,
• tworzenia programów nauczania.

Studia kierowane są do absolwentów studiów muzycznych I i II stopnia.

Certyfikat MusiQuE