System kształcenia na Wydziale Wokalnym przygotowuje artystów-śpiewaków do występów solowych, scenicznych i estradowych. Studia są prowadzone w systemie dwustopniowym.
Na studiach licencjackich, obok nauczania śpiewu solowego i przedmiotów muzycznych, stanowiących podstawę procesu dydaktycznego, prowadzone są zajęcia związane z grą aktorską i ruchem scenicznym. Zdobycie umiejętności kreatywnego prezentowania się na estradzie
lub scenie jest bowiem integralną częścią warsztatu młodej artystki/młodego artysty. W zależności od indywidualnych predyspozycji i preferencji, kształcenie na wyższym poziomie – studia magisterskie można zrealizować w jednym z trzech zakresów: wokalno-aktorskim, pieśniarsko-oratoryjnym lub śpiewie historycznym. 

Studenci Wydziału Wokalnego biorą udział w licznych koncertach na terenie uczelni i poza nią; również w formach wokalno-instrumentalnych. W każdym roku akademickim prezentują przedstawienia taneczne, pantomimiczne, teatralne oraz spektakle operowe. Przez minione lata  wystawiono wiele dzieł operowych, zarówno najbardziej znanych utworów Mozarta, Rossiniego czy Donizettiego, jak i oper mniej popularnych. Studenci wszystkich specjalności mają możliwość współpracy z instrumentalistami różnych specjalności. Dla słuchaczy studiów II stopnia istnieje możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych.

KIERUNKI STUDIÓW:
Kierunek: wokalistyka

RODZAJE STUDIÓW:
studia stacjonarne:
  3-letnie I stopnia (licencjackie)
            zakres: śpiew solowy

2-letnie II stopnia (magisterskie)
  zakres studiów:
  - wokalno-aktorski 
  - pieśniarsko-oratoryjny
  - śpiew historyczny


STUDIA PODYPLOMOWE:
Podyplomowe studia w zakresie wokalistyki

Certyfikat MusiQuE