Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju

dr Aleksandra Pijarowska, prof. AMKL


Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju

Ukończyła studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kierunku teorii muzyki (dyplom z wyróżnieniem) oraz Podyplomowe Studia Muzykoterapii. Doktor sztuk muzycznych w zakresie teorii muzyki. Profesor uczelni wrocławskiej Akademii Muzycznej, prorektor AMKL ds. ewaluacji i rozwoju w kadencji 2020-2024.

Aktywność naukowa

Brała udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, prowadziła wykłady o muzyce polskiej na Uniwersytecie Başkent w Ankarze, była członkiem komitetu naukowego 9th Hisarlı Ahmet Symposium, Kütahya (2018, Turcja). Od 2010 roku związana jest z Dolnośląskim Festiwalem Nauki. Publikowała w wydawnictwach: Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Uniwersytetu Śląskiego, Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu oraz Ossolineum i Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Zainteresowania badawcze Aleksandry Pijarowskiej są różnorodne, a aktywność oscyluje głównie wokół historii oraz teorii muzyki. W szczególności dotyczy życia, twórczości i działalności Jana Antoniego Wichrowskiego i Ryszarda Bukowskiego, a także historii wrocławskiej uczelni muzycznej. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX wieku, a także kompozytora tureckiego Ahmeta Adnana Sayguna. Jest autorką dwóch monografii poświęconych wrocławskim twórcom: Jan Antoni Wichrowski. Katalog tematyczno-bibliograficzny (2005) oraz Ryszard Bukowski. Człowiek i dzieło (2014), a także wielu rozdziałów w monografiach zbiorowych. Działa na rzecz integracji europejskiego środowiska naukowego i artystycznego, dążąc do wymiany doświadczeń i budowania mostów kulturowych pomiędzy ośrodkami akademickimi różnych krajów. Była pomysłodawcą, kierownikiem naukowym i organizacyjnym Międzynarodowej Konferencji Naukowej Music – the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References (2020), jest także redaktorem naukowym publikacji pod tym samym tytułem. Przedsięwzięcie zrealizowano jako część projektu naukowo-dydaktyczno-artystycznego Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna w ramach współpracy z NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Pełni funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla w Nowogrodźcu oraz kierownika naukowego konferencji Józef Ignacy Schnabel i jego epoka.

Działalność publicystyczna i prelegencka stanowi istotny aspekt aktywności Aleksandry Pijarowskiej. Prowadziła wydarzenia organizowane m.in. przez AMKL, Akademię Muzyczną w Katowicach, Wrocławski Oddział ZKP, Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląski Festiwal Nauki, Młodą Polską Filharmonię, Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu czy Narodowe Forum Muzyki. Współpracowała z firmą fonograficzną DUX, Orkiestrą Kameralną Leopoldinum oraz festiwalem EuroSilesia.

Działalność dydaktyczna Aleksandry Pijarowskiej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu trwa nieprzerwanie od 2003 roku. Prowadziła kilkanaście różnorodnych przedmiotów, w tym zbiorowe, grupowe i indywidualne. Była promotorem lub recenzentem ponad trzydziestu prac dyplomowych z zakresu teorii muzyki.

Ważne miejsce w jej aktywności zajmuje działalność organizacyjna na rzecz AMKL. Była opiekunem Koła Naukowo-Artystycznego Kompozycji i Teorii Muzyki AMKL (2003-2009), uczelnianym koordynatorem ds. zajęć fakultatywnych (2005-2010), a także prodziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii (2012-2020).  Jest członkiem Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej AMKL (od 2006), Senatu AMKL (od 2008), Rady Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii AMKL (od 2008), Wydziałowego Zespołu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (od 2013), Zespołu AMKL ds. projektu naukowo-dydaktyczno-artystycznego Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna realizowanego w ramach współpracy z NAWA – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (od 2018). Opracowała dokumentację Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii do kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (tzw. parametryzacja), w wyniku której Wydział otrzymał w kolejnych ocenach kategorie naukowe: A, A, A+. Była kierownikiem organizacyjnym ogólnopolskich studenckich konferencji organizowanych przez Koło Naukowo-Artystyczne Wydziału I (2011, 2012), członkiem zespołów opracowujących m.in.: dokumentację Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku kompozycja i teoria muzyki (2012), raport samooceny w ramach pilotażowego przeglądu PHExcel – Professional Higher Education Excellence, realizowanego przez European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE, 2015), raport samooceny w procedurze przeglądu instytucjonalnego międzynarodowego zespołu ekspertów agendy akredytacyjnej MusiQue oraz członkiem grupy wyznaczonej do spotkań z zespołem ekspertów podczas obu wizyt przeprowadzonych w AMKL (2018-2019). Ponadto kierownikiem zespołów przygotowujących raport do oceny instytucjonalnej oraz programowej dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012, 2019), przewodniczącą Zespołu rektorskiego ds. ewaluacji jakości działalności artystyczno-naukowej AMKL (2018-2020), członkiem: Senackiej Komisji ds. regulaminowo-statutowych AMKL (2018-2020), Zespołu rektorskiego ds. ustroju i struktury organizacyjnej AMKL (2018-2020), Zespołu ds. szkoły doktorskiej i studiów podyplomowych AMKL (2018-2020).

Została sześciokrotnie uhonorowana Nagrodą JM Rektora AMKL (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015), jest laureatką nagrody Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola za integrację środowiska akademickiego (2008). Była ponadto stypendystką Międzynarodowego Towarzystwa Wagnerowskiego. Została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi (2014, 2019).

Certyfikat MusiQuE