Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
Kierunek - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 

.1. Studia stacjonarne I stopnia (3-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zakresu edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 
 • zajęć umuzykalniających w przedszkolach i w placówkach pozaszkolnych,    
 • chórów, zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych  w szkolnictwie ogólnym, muzycznym I stopnia i w amatorskim ruchu muzycznym,
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury.

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Perspektywy zawodowe:
Ukończenie studiów I stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w zakresie edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów uprawnia m. in. do podjęcia pracy w szkolnictwie ogólnym podstawowym i ponadpodstawowym oraz muzycznym I stopnia i prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MNiSW oraz MKiDN.

 

Zakres: animacja i edukacja muzyczna

Absolwent studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zakresu animacja i edukacja muzyczna otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia  i studia podyplomowe. Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • zajęć umuzykalniających w przedszkolach i w placówkach pozaszkolnych,
 • diagnoz potrzeb społeczno-kulturalnych w lokalnych społecznościach,
 • działalności w zakresie animacji społeczno-kulturalnej i kultury muzycznej, 
 • projektów animacyjnych (planowanie, organizacja, promocja, koordynacja i realizacja),
 • działalności w zakresie organizowania imprez muzycznych.

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Perspektywy zawodowe:
Ukończenie studiów I stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w zakresie animacja i edukacja muzyczna uprawnia m. in. do podjęcia pracy  w szkolnictwie ogólnym podstawowym i ponadpodstawowym oraz instytucjach kulturalno-oświatowych, instytucjach kultury, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MNiSW oraz MKiDN.

 

Zakres: dyrygentura chóralna

Absolwent studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zakresu dyrygentura chóralna otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka w zakresie chóralnej działalności dyrygenckiej pozwalające na:

 • prowadzenie chórów i zespołów wokalnych różnego typu w amatorskim ruchu muzycznym,
 • wykonywanie repertuaru chóralnego a cappella różnych epok, gatunków i form muzycznych, 
 • aktywną działalność koncertową w instytucjach kultury,
 • działalność upowszechniającą sztukę muzyczną w szeroko rozumianym środowisku społecznym,
 • pracę dydaktyczną w szkolnictwie artystycznym I stopnia (pod warunkiem uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie  w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Perspektywy zawodowe:
Ukończenie studiów I stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w zakresie dyrygentura chóralna uprawnia m. in. do podjęcia pracy w instytucjach kultury i szkolnictwie muzycznym I stopnia i prowadzenia zajęć zgodnie  z obowiązującymi rozporządzeniami MNiSW oraz MKiDN.

 

2. Studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów  

Absolwent studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zakresu edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów otrzymuje dyplom  z tytułem zawodowym magistra sztuki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia  w szkole doktorskiej i studia podyplomowe. Posiada pełny zakres wiedzy teoretycznej  i umiejętności praktyczne do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i  instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • chórów, zespołów wokalnych i różnorodnych zespołów muzycznych w szkolnictwie ogólnym i muzycznym I i II stopnia oraz w amatorskim ruchu muzycznym,
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach. 

Perspektywy zawodowe:
Ukończenie studiów II stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w zakresie edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów uprawnia (pod warunkiem uzyskania odpowiednich kwalifikacji na studiach I stopnia), do podjęcia pracy w szkolnictwie ogólnym podstawowym i ponadpodstawowym, instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz instytucjach kultury, mediach i szkolnictwie muzycznym I i II stopnia i prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MNiSW oraz MKiDN.  

 

Zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i nauczaniem przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych I stopnia

Absolwent studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zakresu edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i nauczaniem przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych I stopnia otrzymuje dyplom  z tytułem zawodowym magistra sztuki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia  w szkole doktorskiej i studia podyplomowe. Posiada pełny zakres wiedzy teoretycznej  i umiejętności praktyczne do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i  instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia (kształcenie słuchu, audycje muzyczne),
 • chórów, zespołów wokalnych i różnorodnych zespołów muzycznych w szkolnictwie ogólnym i muzycznym I i II stopnia oraz w amatorskim ruchu muzycznym,
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach.

Perspektywy zawodowe:
Ukończenie studiów II stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w zakresie edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i nauczaniem przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach muzycznych I stopnia uprawnia (pod warunkiem uzyskania odpowiednich kwalifikacji na studiach I stopnia), do podjęcia pracy w szkolnictwie ogólnym podstawowym i ponadpodstawowym, instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz instytucjach kultury, mediach i szkolnictwie muzycznym I i II stopnia  i prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MNiSW oraz MKiDN.  

 

Zakres: animacja kultury z edukacją muzyczną i produkcją wydarzeń artystycznych 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zakresu animacja kultury z edukacją muzyczną i produkcją wydarzeń artystycznych otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia w szkole doktorskiej i studia podyplomowe. Posiada pełny zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktyczne do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i  instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • działalności w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych: festiwali, konkursów  i imprez muzycznych,
 • wydarzeń w sektorze kultury – planowania ich harmonogramów, dokonywania ewaluacji, promocji i marketingu, 
 • działalności i organizacji technik pracy zespołu (grupy osób) w instytucjach kultury  i mediach,
 • projektów w sektorze kultury – planowanie koncepcyjne i źródła finansowania, 
 • działalności managerskiej w instytucjach kultury.

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Perspektywy zawodowe:
Ukończenie studiów II stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w zakresie animacja kultury z edukacją muzyczną i produkcją wydarzeń artystycznych uprawnia (pod warunkiem uzyskania odpowiednich kwalifikacji na studiach I stopnia), do podjęcia pracy w szkolnictwie ogólnym podstawowym  i ponadpodstawowym, instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz instytucjach kulturalnooświatowych, instytucjach kultury, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, w mediach, a także prowadzenia samodzielnej działalności projektowej w zakresie działań społeczno-kulturalnych zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MNiSW oraz MKiDN.

 

Zakres: dyrygentura chóralna

Absolwent studiów II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zakresu dyrygentura chóralna otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia w szkole doktorskiej i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka  w zakresie szeroko pojętej chóralnej działalności dyrygenckiej pozwalające na:

 • prowadzenie amatorskich oraz zawodowych chórów i zespołów wokalnych,
 • prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i  instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • wykonywanie repertuaru chóralnego różnych epok, gatunków i form muzycznych, zarówno a cappella, jak i wokalno-instrumentalnych,
 • indywidualną i oryginalną interpretację dzieła muzycznego,
 • działalność koncertową w instytucjach kultury i mediach,
 • działalność w zakresie organizowania i promocji festiwali, konkursów i imprez muzycznych,
 • pracę dydaktyczną w szkolnictwie artystycznym I i II stopnia (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie  w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Perspektywy zawodowe:
Ukończenie studiów II stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w zakresie dyrygentura chóralna uprawnia m. in. do podjęcia pracy w instytucjach kultury i szkolnictwie muzycznym I i II stopnia i prowadzenia zajęć zgodnie  z obowiązującymi rozporządzeniami MNiSW oraz MKiDN.

Pliki do pobrania

Certyfikat MusiQuE