Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
Kierunek – Muzyka kościelna
 

1. Studia stacjonarne I stopnia (3-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku muzyka kościelna studiów I stopnia będzie uprawniony do sprawowania w parafii funkcji muzyka kościelnego w zakresie wykonaw­czo-artystycznym, jak również animacji lokalnego życia kulturalnego. Na jego zawód składają się takie elementy wykonawcze, jak:

 • gra na organach obejmująca literaturę organową oraz swobodny akompaniament liturgiczny z elementami improwizacji, w szczegól­ny sposób nakierowane na potrzeby liturgii Kościoła rzymskokatolic­kiego;
 • poprawny dobór repertuaru liturgicznego,
 • śpiew dla potrzeb liturgii, praktyki dyrygenckiej i animacyjnej w pa­rafii,
 • dyrygowanie różnego typu zespołami wokalnymi (scholami dziecię­cymi, zespołami młodzieżowymi), 
 • uczestniczenie w animacji życia muzycznego w parafii.

Absolwent omawianego kierunku po studiach I stopnia musi ponadto posia­dać niezbędna wiedzę dotyczącą tego kierunku studiów, a także wykazywać umiejętności o charakterze animatorskim, gdyż to on w lokalnym środowisku będzie odpowiedzialny za muzyczne przygotowanie dzieci i młodzieży, a tak­że za nauczanie wiernych wartościowego repertuaru pieśniowego.

Zadania absolwenta studiów I stopnia: pod względem sprawności technicz­nej muzyk kościelny-organista ma ze swobodą realizować przeciętnej trud­ności repertuar europejskiej literatury sakralnej. Jego atutem jest umiejęt­ność swobodnego kształtowania akompaniamentu liturgicznego z wykorzy­staniem różnych technik wykonawczych oraz elementów improwizacji służą­cych prowadzeniu śpiewu zbiorowego w sposób poprawny, możliwie czytel­ny i urozmaicony. Jego wiedza z zakresu kierunku obejmuje zarówno zakres przedmiotów ogólnomuzycznych, jak i specjalistycznych. Absolwent powi­nien posiadać umiejętności prawidłowego i swobodnego operowania gło­sem, także bazowe kompetencje w zakresie metodyki pracy z kościelnymi ze­społami osób dorosłych i dzieci.
 

2. Studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)

Absolwent kierunku muzyka kościelna studiów II stopnia będzie uprawniony do sprawowania szeroko rozumianej funkcji muzyka kościelnego najwyższej kategorii, w tym funkcji tytularnego organisty, pełnionej w najważniejszych diecezjalnych ośrodkach kultu religijnego na terenie kraju. Na jego za­wód składają się takie elementy wykonawcze, jak:

 • gra na organach obejmująca wykonawstwo zaawansowanej litera­tury organowej oraz swobodną improwizację, w szczególny sposób nakierowane na potrzeby liturgii Kościoła rzymskokatolickiego;
 • poprawny i artystycznie uzasadniony dobór repertuaru liturgicznego i pozaliturgicznego obejmującego zróżnicowaną obsadę wykonaw­czą;
 • śpiew dla potrzeb liturgii, praktyki dyrygenckiej i animacyjnej w pa­rafii;
 • dyrygowanie wszelkiego typu zespołami wokalnymi (w tym chóry osób dorosłych oraz schole chorału gregoriańskiego), a także wokal­no-instrumentalnymi dla potrzeb uroczystych mszy św. i koncertów kościelnych; 
 • animowanie parafialnego życia muzycznego oraz profesjonalnych działań artystyczno-kulturalnych w ważnych ośrodkach kultu religij­nego; 
 • podstawowa opieka nad zastanym instrumentarium oraz nierzadko zabytkowymi zbiorami bibliotecznymi.

Absolwent studiów II stopnia kierunku muzyka kościelna powinien podejmo­wać działania animacyjne w ww. zakresie, a także  organizować i samodziel­nie prowadzić koncerty opatrzone słowem wstępnym lub prelekcją w celu podnoszenia poziomu świadomości muzycznej wiernych. Powinien także po­siadać umiejętność organizowania większych imprez muzyczno-kulturalnych w oparciu o pracę zespołową i współpracę z instytucjami zewnętrznymi. Ab­solwent  taki musi posiadać elementarną wiedzę z zakresu organoznawstwa, gdyż to on będzie w parafii odpowiedzialny za instrument organowy,
w wielu przypadkach zabytkowy.

Umiejętności absolwenta studiów II stopnia w zakresie gry na organach pozwalają na wysoce artystyczne kształtowanie strony muzycznej mszy i na­bożeństw ze szczególnym uwzględnieniem swobodnej improwizacji oraz zróżnicowanego i profesjonalnie zrealizowanego akompaniamentu liturgicz­nego w oparciu o zmienne uwarunkowania historyczno-stylistyczne. Absol­went powinien także realizować zaawansowany akompaniament do wyko­nań chóralno-organowych oraz posiadać umiejętności z zakresu dyrygowania umożliwiające pracę z chóralnymi i instrumentalnymi zespołami muzyki sa­kralnej. Umiejętności z zakresu animacji kultury pozwolą na swobodne i efektywne działania w zakresie organizacji koncertów, ożywiania środowi­ska, współpracy z odpowiednimi instytucjami kultury w zakresie popularyza­cji dobrych wzorców muzycznych w lokalnych społecznościach.

Certyfikat MusiQuE