OGŁOSZENIE


Rekrutacja uczestników projektu
(dotyczy kadry kierowniczej i administracyjnej)

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z087/19-00 posiada środki na podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego – kadry kierowniczej i administracyjnej w kompetencje przydatne na rynku pracy. W ramach tego projektu jedną z form wsparcia są studia podyplomowe.

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” – Zadanie 3 (kadra kierownicza i administracyjna). Studia podyplomowe finansowane będą ze środków ww. Projektu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w formie studiów podyplomowych składają wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

Termin i miejsce składania zgłoszeń: 18 września 2019 r., Dział Kadr

Certyfikat MusiQuE