DK-140-8/21

OGŁOSZENIE


Rekrutacja uczestników projektu
(dotyczy kadry kierowniczej i administracyjnej)

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z087/19-00 posiada środki na podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego – kadry kierowniczej i administracyjnej w kompetencje przydatne na rynku pracy.

W ramach tego projektu realizujemy szkolenie nt. Zatrudnianie pracowników w uczelni wyższej.

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” – Zadanie 3 (kadra kierownicza i administracyjna). Studia podyplomowe finansowane będą ze środków ww. Projektu

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu składają wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

Termin i miejsce składania zgłoszeń: 21 maja 2021 r., Dział Kadr.

Pliki do pobrania

Certyfikat MusiQuE