prof. dr hab. Krystian Kiełb (2008-2016)

 


prof. dr hab. Krystian Kiełb (2008-2016)

Kompozytor, teoretyk muzyki, nauczyciel akademicki
Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w zakresie kompozycji (klasa prof. Zygmunta Herembeszty) i teorii muzyki. W obu specjalnościach uzyskał dyplom z wyróżnieniem. W okresie studiów przez dwa lata był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Ponadto ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Placówkami Oświaty i Kultury.

Zawodowo związany z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W roku 1998 zrealizował ówczesny przewód kwalifikacyjny I stopnia, w roku 2005 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki, a w roku 2014 tytuł profesora sztuk muzycznych. Laureat nagród, wyróżnień i odznaczeń państwowych. Jego twórczość kompozytorska stała się przedmiotem omówień i analiz naukowych.

Kompozytor
Twórczość kompozytorska Krystiana Kiełba obejmuje kilkadziesiąt utworów zaliczanych do różnorodnych gatunków i formy muzyki instrumentalnej, wokalnej i wokalno-instrumentalnej. Jego kompozycje miały prawykonania i liczne wykonania w kraju i za granicą, w tym m.in. w Niemczech, Austrii, Czechach, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, USA. Utwory Krystiana Kiełba wykonywane były m.in. na festiwalach muzycznych, w ramach kursów interpretacji, konkursów wykonawczych, także jako pozycje obowiązkowe, ponadto weszły do programu instytucji artystycznych.

Nauczyciel akademicki
W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Krystian Kiełb prowadzi klasę kompozycji oraz seminaria doktorskie, magisterskie i licencjackie w zakresie kompozycji i teorii muzyki, ponadto na przestrzeni dwudziestu czterech lat działalności dydaktycznej wykładał m.in.: kompozycję specjalną, kompozycję ogólną, kontrapunkt, fugę, harmonię specjalną, harmonię tonalną, metodykę nauczania harmonii, improwizację fortepianową, analizę dzieła muzycznego. Ponadto był promotorem i recenzentem szeregu prac dyplomowych, w tym magisterskich w ramach kompozycji, teorii muzyki, edukacji artystycznej, muzykoterapii oraz w zakresie zarządzania placówkami oświaty i kultury. Do roku 2016 studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie pod kierunkiem Krystiana Kiełba ukończyło 23 absolwentów (kompozycja – 7, teoria muzyki – 15, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – 1), a Podyplomowe Studia Zarządzania Placówkami Oświaty i Kultury – 61 osób. W tym samym okresie był promotorem 5 oraz recenzentem 3 przewodów doktorskich, recenzentem 7 postępowań habilitacyjnych, pełnił funkcję przewodniczącego i członka komisji habilitacyjnych oraz recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa.

Działalność naukowo-badawcza i popularyzatorska
Obok działalności artystycznej i dydaktycznej prowadzi działalność naukowo-badawczą i popularyzatorską. Jest autorem tekstów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Wygłosił szereg referatów, komunikatów, wykładów i prelekcji na konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych, kursach interpretacji oraz w ramach imprez popularnonaukowych. Zakres zainteresowań badawczych Krystiana Kiełba obejmuje zagadnienia teorii muzyki, filozofii muzyki, współczesnych technik kompozytorskich. Podejmuje także problematykę interdyscyplinarną.

Działalność organizacyjna i animacyjna
Ważne miejsce w działalności Krystiana Kiełba zajmuje aktywność organizacyjna i animacyjna. W latach 2008-2016 piastował godność rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a w latach 1999-2005 pełnił funkcję prorektora tejże uczelni. Od roku 2017 kieruje Katedrą Kompozycji wrocławskiej Akademii Muzycznej. W roku 2020 ponownie powierzono mu godność rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Ponadto w latach 2005-2006 kierował pracami Zakładu Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, w latach 1998-2008 kierował działaniami wrocławskiej Akademii Muzycznej na rzecz Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a w latach 2000-2008 był członkiem Rady Programowej tegoż festiwalu. W latach 2002-2008 kierował w macierzystej uczelni Podyplomowymi Studiami Zarządzania Placówkami Oświaty i Kultury. W roku 2000 został powołany do grona Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej. W latach 2005-2008 czynnie uczestniczył w działaniach na rzecz wdrażania Procesu Bolońskiego w szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem wyższego szkolnictwa artystycznego. Działalność ta uwieńczona została powołaniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w skład Zespołu Ekspertów Bolońskich. Członek szeregu ciał kolegialnych, w tym m.in.: Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych (2002-2012, w tym 2009-2012 przewodniczący AKUA), Kolegium Prorektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola (1999-2008), Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2008-2016, w tym od 2012 członek komisji ds. kształcenia KRASP), Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (2008-2016, w tym 2014-2016 wiceprzewodniczący), Rady Dolnośląskiego Biura Promocji Absolwentów Wyższych Uczelni Wrocławia (2000-2005), ponadto komisji konkursowych, zespołów redakcyjnych. W latach 2009-2015 zasiadał w Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, jako przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2013 powołany do sieci ambasadorów promujących aktywność kobiet. Od roku 2015 członek Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od roku 2016 członek zespołu ds. zawodów muzycznych. W latach 2017-2019 ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w latach 2019-2020 członek Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji oraz pierwszej Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W roku 2020 Ich Magnificencje Rektorzy działających w naszym kraju uczelni artystycznych powierzyli mu funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych. Wielokrotnie zapraszany w charakterze jurora różnorodnych konkursów muzycznych.

Ważniejsze kompozycje:

oratoryjne :
Pomiędzy miłość i śmierć - rapsod dramatyczny na cztery głosy solowe, recytatora, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną do tekstów Haliny Poświatowskiej (1995) 

orkiestrowe :
Equale - sekwencje symfoniczne na wielką orkiestrę symfoniczną (1997)
Tetrada na orkiestrę symfoniczną (2003)
Epitafium. Andrzej Panufnik in memoriam na orkiestrę symfoniczną (2006)
Pentagram na orkiestrę symfoniczną (2006)
Furioso - szkic neoklasyczny na orkiestrę smyczkową (1994)
Sinfonietta - na orkiestrę smyczkową (1997)
Presto ardente - na orkiestrę smyczkową (1997)
Phantasma - na orkiestrę smyczkową (2002)
Trzy liryki - na sopran, fortepian i orkiestrę smyczkową (1993, 2003)
Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową (2003)
Mortis Causa na altówkę, fortepian i orkiestrę smyczkową (2009)
In Aeternum... 310311 na orkiestrę (2011)

kameralne :
Liryki Łacińskie - cykl pieśni na mezzosopran i zespół instrumentalny do tekstów Owidiusza (1993)
Antymuzyka - cykl na kwartet smyczkowy (1994)
Opętanie - na kwartet smyczkowy (1994)
Trio stroikowe (1994)
Strukturokształty - quodlibet dla trzech wykonawców (1994)
Nam desunt vires - pieśń na sopran i fortepian do tekstu Owidiusza (1993/1995)
Karmiłem czarne kruki - pięć pieśni na tenor solo, kontrabas i fortepian do tekstów Tomasza Jedza (1995)
Wszystkie śmierci moje - deklamacyjny dramat kameralny w trzech epizodach na niski głos recytujący, sopran solo, wiolonczelę, kontrabas, fagot i perkusję do tekstów Haliny Poświatowskiej (1997)
Przeznaczenie - trzy pieśni na baryton solo i fortepian do słów Haliny Poświatowskiej (2000)
Resonet in laudibus - na zespół wokalny do anonimowego tekstu łacińskiego (2001)
Aforyzmy dziecięce - trzy miniatury na wiolonczelę i fortepian (2002)
Wyznanie - pieśń na sopran i fortepian do tekstu Stanisława Balińskiego (2002)
Przebłyski - cykl pieśni na sopran i fortepian do tekstów poetów niemieckich (2002)
De brevitate vitae - trzy pieśni na sopran i fortepian do słów Lucjusza Anneusza Seneki (2003)
Ars vitae – trzy pieśni na sopran i fortepian do słów św. Jana od Krzyża (2003)
Myśli – trzy epigrafy na tenor i klawesyn do słów Angelusa Silesiusa (2006)
Epipháneia – pieśń na sopran i fortepian do słów św. Jana od Krzyża (2007)
Homo mysticus  – pięć epigrafów na tenor i fortepian do słów Angelusa Silesiusa (2007)
Pałac pustki – pieśń na sopran i fortepian do słów Ewy Sonnenberg (2008)
Tadeosiana – pieśń na sopran i fortepian do słów św. Jana od Krzyża. Tadeusz Luty Ad Honores (2008)
Entre Nous... 280808 - sześć pieśni na sopran i fortepian do słów Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej (2009)

solowe :
Szkice sonatowe - na fortepian (1993)
Sonata fortepianowa (1994)
Tritonos - cykl na fortepian preparowany (1995)
Struktury I - na organy solo (1998)
Struktury II - na organy solo (1999)
Struktury - na fortepian (1999)
Entrada Festiva - na organy solo (2000)
Symfonia kameralna - na perkusję solo (2000)
Hejnał - na trąbkę solo (2001)
Struktury III B-A-C-H – na organy solo (2004)
Entropě – na kontrabas solo (2007)
Aeras – szkice aforystyczne na skrzypce solo (2008)
M.F. 150413 –na fortepian solo (2013)
Modus na fortepian solo (2015)
Pars pro totona wiolonczelę solo (2015)
Sonorisna organy solo (2016)
cykle miniatur na instrumenty solowe

muzyka teatralna :
Czekając na Don Kichota - muzyka do spektaklu według scenariusza i w reżyserii Jacka Głomba (1992)

Certyfikat MusiQuE