dr Katarzyna Turek

dr Katarzyna Turek (Ruda)

Muzykoterapeuta, muzyk, magister sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Muzykoterapia) oraz w Katowicach (Instrumentalistyka, specjalność: obój). Pracę doktorską na temat Muzykoterapia a zmienność rytmu zatokowego serca oraz wybrane czynniki psychologiczne u młodzieży leczonej z powodu choroby nowotworowej obroniła na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz jako konsultant muzykoterapii w Centrum Spotkań dla osób z otępieniem i ich opiekunów prowadzonym przez Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej” MOPS we Wrocławiu.

Jest autorką i współautorką publikacji naukowych z zakresu muzykoterapii w obszarze onkologii, psychogeriatrii oraz chorób neurodegeneracyjnych. Współpracuje z ośrodkami działającymi na rzecz promowania terapii przez sztukę oraz bierze czynny udział w programach wspierających osoby dotknięte różnymi chorobami, w tym cywilizacyjnymi. Brała aktywny udział w konferencjach o tematyce muzykoterapeutycznej, jak również psychogeriatrycznej, psychiatrycznej, onkologicznej, rehabilitacyjnej. Współpracuje z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

 • Czerwiec/październik 2022 brała udział w projekcie Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi pt. „Rok dobrych relacji - przeciwko samotności” realizując warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów.

 • Listopad 2021/styczeń 2022 brała udział w szkoleniu „Muzykoterapia. Profilaktyka
  i Terapia Muzyczna. (MRM) Mobilna Rekreacja Muzyczna” I oraz II stopień, zorganizowanych w formie seminaryjno – warsztatowej przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości. Szkolenie prowadzone przez lek. Macieja Kieryła.

 • Od 2019 roku pełni funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Muzykoterapii AMKL.

 • 2017-2020 brała udział w projekcie badawczo-rozwojowym „VRTierOne-gra VR wspierająca terapię i rehabilitację osób po udarach”. Gra VR kierowana jest do osób po udarach mózgu, ukierunkowana jest na redukcję objawów depresji oraz wzmacnianie pacjenta w obszarze akceptacji własnej choroby i poczucia własnej skuteczności w rehabilitacji poudarowej.

 • Od 2019 roku wykładowca w Otwartej Akademii Muzycznej AMKL.

 • Od roku 2018 Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Konferencji dla Młodych Naukowców „Wieczór naukowca” Akademia Wychowania Fizycznego
  we Wrocławiu.

 • Od 2017 roku prezentuje zagadnienia z zakresu muzykoterapii podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

 • W 2017 roku uzyskała certyfikat ukończenia szkolenia „Muzykoterapia neurologiczna – teoria i praktyka” prowadzone przez Sarah Johnson MM MT-BC.

 • 2014-2016 uczestnik sekcji Personel grupy inicjującej nowego programu wsparcia
  dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów Meetingdem: „Program wsparcia – Centrum Spotkań” realizowany przez Katedrę Psychiatrii Zakładu Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurologicznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 • Beneficjent grantów dla Młodych Naukowców w latach 2011-2014. Zrealizowane projekty badawcze (zakończone publikacją): „Znaczenie obrazu ciała dla skuteczności terapii poprzez muzykę u osób dorosłych” (2014); „Znaczenie obrazu ciała dla skuteczności terapii poprzez muzykę i ruch w rehabilitacji onkologicznej kobiet” (2013); „Muzyka o cechach relaksacyjnych a zmienność rytmu zatokowego serca oraz wybrane czynniki psychologiczne u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej” (2011-2012).

 • W 2014 roku uzyskała Certyfikat Muzykoterapeuty. Certyfikat nadany przez Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów, uznawany jest przez Światową Federację Muzykoterapeutów. Upoważnia do posługiwania się skrótem MT-BC (certyfikowany muzykoterapeuta).

 • Od 2014 roku Członek Rady Naukowej „Polskiego Czasopisma Muzykoterapeutycznego” wydawanego przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

 • W 2014 roku laureat konkursu „TBS Dla Młodych Naukowców” zorganizowanego przez Wrocławskie Centrum Akademickie. Ocenie Kapituły Konkursu podlegał dorobek naukowy lub artystyczny kandydatów opisany w złożonym formularzu. Oceniając dorobek Kapituła Konkursowa miała na uwadze potrzeby Miasta,
  w szczególności w odniesieniu do „Strategii-Wrocław w perspektywie 2020 plus”.

 • W latach 2010-2012 uczestnik oraz beneficjent stypendium naukowego w ramach projektu „Doskonalenie potencjału dydaktyczno-naukowego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych”. Projekt realizowany we współpracy ze Światową Federacją Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).

Publikacje (od 2011 roku):

 • Turek K., „Songwriting, wspólne śpiewanie oraz koncerty w muzykoterapii osób
  z otępieniem” „Konteksty kształcenia muzycznego” Akademia Muzyczna im. Kiejstuta i Grażyny Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2022.

 • Turek K., „Muzykoterapia w czasie pandemii COVID-19 – przegląd informacji oraz ogólne refleksje”. W: Seria: Wrocławska Muzykoterapia 4. Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2022.

 • Turek K., Łukowicz W. „Śpiewnik dla Seniora – śpiewnik wspomagający funkcje poznawcze” jako narzędzie do pracy terapeutycznej. W: Dźwięk-muzyka-terapia. Tom 2. Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2022 (w druku).

 • Turek K., „Wybrane metody pracy muzykoterapeutycznej z seniorami z chorobą otępienną”. W: Dźwięk-muzyka-terapia Tom 1. Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2022 (w druku).

 • Turek K., „Jak w najlepszy sposób tworzyć sztukę dla dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju z punktu widzenia muzykoterapii” [w:] Sztuka dostępna (red.) Sebastian Ładyżyński, Agata Chojnacka, Sztuka Forma, Wrocław 2020, s. 125-137.

 • Turek K., „Omówienie wybranych skal do oceny skuteczności muzykoterapii w obszarze chorób otępiennych”. W: Diagnoza i diagnostyka muzykoterapeutyczna. Seria: Wrocławska Muzykoterapia 3. Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2020.

 • Turek K., (opracowanie) Śpiewnik dla seniora. Śpiewnik wspomagający funkcje poznawcze. Wydawnictwo: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Wrocław 2019.

 • Turek K., Krzewska I.: Znaczenie Ja cielesnego dla skuteczności terapii poprzez taniec u młodych kobiet. Polskie Pismo Muzykoterapeutyczne nr 5(2018). Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

 • Turek K., Rola muzykoterapii w zachowaniu sprawności psychofizycznej u osób starszych. W: Sprawny umysł. Aktywności wspomagające funkcje poznawcze w wieku senioralnym. Redakcja - Zespół redakcyjny serii „Biblioteka Nestora” dr Agnieszka Pierzchalska, dr Zbigniew Machaj. Wydawnictwo: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Wrocław 2018.

 • Mraz M., Turek K., Zygmont A., „Aktywny senior w rytmach muzyki i tańca” „Aktywny senior człowiek spełniony” (red. A. Skrzek) Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018, s. 68-77.

 • Turek K., Rymaszewska J., Kazanowska B., Chybicka A. Muzykoterapia dla dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej. „Muzyka w życiu człowieka” (red.
  L. Hirnle) Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, Wrocław 2016, s. 77-90.

 • Ruda K., Trypka E., Zastosowanie wybranych technik neuromuzykoterapeutycznych w rehabilitacji pacjentów z otępieniem. Psychogeriatria Polska 2014; 11, 1: 17-24.

 • Ruda K., Trypka E., Terapeutyczne znaczenie muzyki dla regulowania zaburzeń zachowania w rehabilitacji pacjentów chorujących na otępienie. Psychogeriatria Polska 2013; 10, 4: 157-164.

 • Ruda K., Rymaszewska J. Muzyka o cechach relaksacyjnych a wybrane czynniki psychologiczne w pediatrii onkologicznej. Onkologia Polska 2013; 16, 1: 5-10.

 • Krzewska I., Ruda K., Rymaszewska J., Cielesny kontekst potencjałów zdrowia
  w rehabilitacji onkologicznej poprzez muzykę i ruch. Rozważania teoretyczne. Fizjoterapia 2012; 20, 2: 43-49

 • Ruda K., Kazanowska B., Rymaszewska J. Zastosowanie muzykoterapii jako komponentu terapii zajęciowej w pediatrii onkologicznej (doniesienie
  z przeprowadzanych badań). W: Klimek A. (red.), Terapia zajęciowa-perspektywa międzynarodowa. Akademia Wychowania Fizycznego i. Bronisława Czecha
  w Krakowie, Kraków 2012; 169-177.

 • Ruda K., Kazanowska B., Muzykoterapia jako jeden z elementów kompleksowej opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Onkologia Polska 2011, 14, 1: 22-25.

Kontakt: katarzyna.turek@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE