dr Grzegorz Joachimiak

Grzegorz Joachimiak

Doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się kulturą muzyczną XVII i XVIII wieku, muzyką na Śląsku i w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w ośrodkach dworskich i kościelnych, a w szczególności muzyką lutniową i kameralną, patronatem muzycznym, źródłoznawstwem, edytorstwem muzycznym i zagadnieniami recepcji muzyki dawnej. Związany jest z wrocławskimi ośrodkami akademickimi: Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie od 2020 r. pełni obowiązki kierownika Zakładu Muzykologii Historycznej oraz Katedrą Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, w tym m.in. z Instytutem Sztuki PAN, przynależy do grupy roboczej "Tablature in Western Music" funkcjonującej w ramach International Musicological Society. Angażuje się w działania popularyzujące naukę m.in. w Akademii Młodych Uczonych i Artystów (wiceprzewodniczący od 2019) funkcjonującej w ramach Wrocławskiego Centrum Akademickiego. Stypendysta DAAD, Fundacji Lanckorońskich, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla wybitnych młodych naukowców), beneficjent nagrody im. ks. prof. Hieronima Feichta w 18. edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską zorganizowanego przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. 

Certyfikat MusiQuE