dr hab. Paweł Cylulko, prof. AMKL

dr hab. Paweł Cylulko, prof. AMKL

Muzykoterapeuta, pedagog, nauczyciel akademicki. Ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (AMKL) na Wydziale Teoretyczno-Pedagogicznym w zakresie wychowania muzycznego (1984-1989) oraz na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii na specjalności muzykoterapia (1989-1993). W okresie studiów był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej, doktor habilitowany sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne. Profesor uczelni wrocławskiej Akademii Muzycznej, pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, kierownik Zakładu Muzykoterapii.

Zainteresowania naukowo-badawcze Pawła Cylulko oscylują głównie wokół zastosowania sztuki muzycznej w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, zawodu muzykoterapeuty, tradycji i historii Wrocławskiej Muzykoterapii. W swoim dorobku posiada wydane drukiem trzy monografie jednoautorskie, ponad sto prac naukowych w monografiach zbiorowych oraz w czasopismach naukowych oraz hasła encyklopedyczne. Jest twórcą terminu, koncepcji i modelu „tyflomuzykoterapii”, które w roku 1996 weszły do kanonu polskiego i światowego obszaru muzykoterapii. Opracował oraz opatrzył redakcją merytoryczną propozycję tekstu dokumentu pt. „Projekt ustawy o zawodzie muzykoterapeuty. Materiały do konsultacji środowiskowej” (2011). W roku 1996 jako pomysłodawca i redaktor naczelny powołał w AMKL do życia pierwsze oraz jedyne w ówczesnym czasie w Polsce czasopismo naukowe z zakresu arteterapii zatytułowane „Muzykoterapia Polska”. Był także redaktorem naukowym siedemnastu publikacji zbiorowych m.in. z takich serii wydawniczych, jak: „Zeszyty Naukowe”, „Muzykoterapia Polska”, „Wrocławska Muzykoterapia” i „Dźwięk - muzyka - terapia”. Od samego początku swojej działalności bierze także aktywny udział w licznych konferencjach naukowych w kraju, a także za granicą prezentując referaty, komunikaty, doniesienia (Boston, Brno, Sankt Petersburg, Wiedeń, Wilno, Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Szczecin, Zielona Góra, inne). W roku 2003 jako pomysłodawca zorganizował serię cyklicznych konferencji naukowych z zakresu muzykoterapii o krajowym i międzynarodowym zasięgu pod wspólnym tytułem „Forum Muzykoterapeutów”, przemianowanych w roku 2016 na „Europejskie Forum Muzykoterapeutów”.

W roku 1996 współzałożył pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich z siedzibą Zarządu Głównego na terenie AMKL, był jego przewodniczącym III, IV, V kadencji (2003-2012), od 2009 jest przewodniczącym Krajowej Rady Muzykoterapii. W roku 2023 działalność Pawła Cylulko podejmowana na rzecz ugruntowania pozycji dyscypliny muzykoterapii, a tym samym podniesienia rangi zawodu polskiego muzykoterapeuty została uhonorowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich nadaniem Godności Honorowego Członka.

Działalność dydaktyczna Pawła Cylulko w AMKL trwa nieprzerwanie od roku 1993. Prowadził m.in. takie przedmioty jak: etyka zawodu muzykoterapeuty, muzykoterapia, tyflomuzykoterapia, metody diagnozy w muzykoterapii, techniki relaksacyjne, warsztaty muzykoterapeutyczne. Był promotorem lub recenzentem około stu dwudziestu prac dyplomowych z zakresu muzykoterapii. W roku 2014 jako stypendysta brał aktywny udział w programie Unii Europejskiej LLP - ERASMUS, w projekcie „Muzyka dla zdrowia” realizowanym w The Lithuanian Academy of Music and Theatre w Wilnie (Litwa) prowadząc wykłady i praktyczne zajęcia ze słuchaczami kierunków: kompozycja, dyrygentura, teoria muzyki i instrumentalistyka.

Paweł Cylulko jest m.in. członkiem Senatu AMKL (od 2023), Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne (od 2019), Rady Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii (od 1996), Rady Naukowej Wydawnictwa (2002), Wydziałowego Zespołu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (od 2013). Jest także konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej (od 2020). Jest laureatem m.in. nagród Rektora AMKL, odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę, Brązowego Krzyża Zasługi, Złotego Krzyża Zasługi.

Kontakt: pawel.cylulko@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE