Do 15.11.2023 r. (23:59) trwa nabór wniosków do programu "Exchange to the US". Celem programu jest wsparcie projektów badawczych, rozwojowych oraz popularyzujących polską historię i kulturę, których realizacja odbędzie się w amerykańskich ośrodkach naukowych. 

W programie uczestnicy mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wybranej przez siebie dyscypliny, które wykorzystają w pracy i podczas studiów po powrocie do Polski. Każdego roku przyznawane są stypendia i granty o łącznej wartości przekraczającej 400 000 USD. Otrzymuje je corocznie około 40 osób.

Kto może aplikować o stypendium?
O stypendium mogą ubiegać się obywatele Polski lub posiadacze Karty Polaka mieszkający stale na terenie Rzeczypospolitej, bez względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie czy wiek.
Kandydaci muszą mieć ukończone studia magisterskie przed rozpoczęciem programu. Powinni także być w stanie komunikować się w języku angielskim w stopniu pozwalającym na czynne uczestnictwo w rozmowach, zajęciach i wydarzeniach prowadzonych w języku angielskim. Stypendia są częściej przyznawane kandydatom realizującym studia doktoranckie lub bardziej doświadczonym pracownikom naukowym.
Nie ma żadnych wymogów, jeśli chodzi o obszar zainteresowań, w obrębie którego kandydat chce prowadzić badania - liczy się pasja i oryginalny pomysł badań.
Stypendium przyznawane jest w różnych dyscyplinach naukowych, w trzech kategoriach:
1. Kosciuszko Foundation Fellowship: dla naukowców, ekspertów i artystów na  badania postdoktoranckie trwające od 3 do 9 miesięcy.
2. Kosciuszko Foundation Grants: dla pracowników naukowych oraz profesjonalistów i artystów na badania w Stanach Zjednoczonych trwające od 3 do 9 miesięcy.
3. Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship: umożliwiają pracownikom akademickim prowadzenie zajęć na amerykańskich uczelniach przez okres do 10 miesięcy. Zajęcia powinny dotyczyć tematyki polskiej kultury i języka. Stypendyści mogą jednocześnie kontynuować swoje badania przebywając na tej ścieżce stypendialnej.

 

Więcej informacji o programie stypendialnym oraz zasadach naboru na stronie programu:
https://thekf.org/scholarship/exchange-program-to-the-us-grants-and-fellowships/

 

Certyfikat MusiQuE